Dato: 20. februar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

519. Til Henriette Collin.

Amsterdam den 20 Februar 1866.

Kjre Fru Collin!

Nu maa De ogsaa have Brev, de tidligere Breve kom til Deres Mand og han har igjen vret trofast i at skrive og hans Breve vare som jeg nsker Breve fra ham til mig maa vre! Det er allerede paa anden Uge jeg er i Amsterdam og Besget skal allerede udvides fra et Ophold paa 14 Dage til eet paa tre Uger, og jeg har jo ingen Hast, boer godt, og har en Fornemmelse af at jeg er en velseet Gjst. Fru Brandt er, som De allerede sagde mig, en hist elskvrdig, velsignet Kone og Snnen slutter sig saa venligt og tillidsfuldt til mig; dagligt kommer den yngere Brandt her i Huset og har sin lille Pige med, Sara, hun taler lidt Dansk. Hver Morgen efter Kaffebordet, kommer Tyendet ind i Stuen, der lses for dem og synges en Psalme; jeg er gaaet med i Kirke, den episkopale, og det har naturligviis interesseret mig at iagttage Livet og Formen der. Hver Livs Gjerning, hver Lsning, selv mine Eventyr, der daglig lses paa dansk, hollandsk, engelsk etc. efter de forskjellige Tilhrere, drages ind under den christelige Discusion, hvoraf jeg ogsaa lrer mit. Her har, for min Skyld vret stort Selskab, ligesaa hos Georg Brandt, hvor nstkommende Tirsdag, hans Fdselsdag, et lignende vil finde Sted; hos os var den gamle Digter van Lennep, som jeg fik til at recitere et hollandsk Digt og den gamle Mand gjorte det med en Ild, en Ungdommelighed der var forbausende; Prsten Hasebroeck der ogsaa har udgivet Digte og mellem disse eet til Andersen, lste dette for. Den meest omtalte Forfatter er imidlertid570 Prsten, ten Kate, hans nyeste Digtning Skabelsen raser han om i Holland og lser op, ligesom Dickens lser sine Vrker. Ten-Kate har derved iaar allerede fortjent 10000 Gulden og hans Menighed, der er stolt af en saadan Mand, bygge ham nu et Huus. Ten-Kate er den som af Alle bedst har oversat mig, men alle hans Oversttelser ere paa rimede Vers, saaledes: Verdens deiligste Rose, Engelen, Sommerfuglen etc. Forleden Middag var jeg hos Ten-Kates Svigersn, hvor man havde samlet en stor Kreds, der talte, eller i det mindste forstod Dansk. Paa Bordet var en Kage, der da jeg elsker Storkene, var aldeles overfyldt af smaa Storke; midt paa den stod Fortuna med en Fane i hver Haand, en dansk og en hollandsk, paa den danske var skrevet H. C. Andersen og paa den hollandske: Ten-Kate; han improviserede et Digt til mig og udbragte paa hollandsk, srdeles smukt en Skaal for Danmark, som jeg gjengjldte med en Skaal for Holland, srligt den hollandske Literatur, der synes at faae et nyt Opsving ved Ten-Kate. Componisten Verhulst er en stor Beundrer af Gade og dennes Compositioner hres derfor ofte; i Aar er allerede givet: im Hochland og Hamlets-Ouverturen, paa Fredag bliver igjen Concert og fordi jeg kommer der vil igjen en Composition af Gade blive opfrt. I Theatret har jeg vret og seet en Ballet, meget praktfuld, men aandelig ringe, hvor er dog Bournonville en Mester! i den hollandske Ballet foregik een Act paa Havsens Bund, der var en Dands af Guldfiske; unge Piger i forgyldt Trichot, forresten som Gud har skabt ; iaften hrer jeg for frste Gang Meyerbeers African[e]rinden, den vil trkke ud til 1/2 12 paa Natten. Igaar var det Kongen af Hollands Fdselsdag, her saae festligt ud, Gaderne vare smykkede med Flag, det var dertil deiligt Veir; jeg drev endeel omkring, besgte alle Torve hvor der solgtes gamle Bger, men jeg fandt endnu ingen Oversttelser fra det Danske, som jeg kan sende Deres Mand. Hoe H. C. Andersen zijn Leven vertalt som Deres Mand nsker, er ganske ny, den skal jeg skaffe, der er mit Portrt i og to Billeder, eet hvor jeg dandser for Madam Schall og eet hvor jeg sidder i Dickens Stue, omringet af hans Brn, han og Konen staae lidt tilbage.–Med vor danske Consul talte jeg om at faae et Brev for Jonas til Een eller Anden i Japan, han meente det var bedst at tale derom til vor Gesandt i Holland, Bille-Brahe, hvem det vilde vre let at faae en Skrivelse fra den udenlandske Menister i Holland. Saa snart jeg i Haag eller Brssel trffer Bille-Brahe skal jeg tale derom, men bliver det for seent, da gjr Deres Mand opmrksom paa denne Vei; jeg skal imidlertid, naturligviis, tnke paa denne Sag, ligesom ogsaa paa Holberg etc.–Jeg faaer daglig Besg af forskjellige Danske, der i mange Aar have vret bosiddende her i Amsterdam; saaledes kom her i Dag en 70 aarig Herre, Stricker, hvis Bedstefader havde vret Commandant paa Kronborg da Dronning Mathilde var Fange der; hans Sster er Fru Beck i Kjbenhavn. Veiret er nu efter langt Regnskyl og megen storm blevet godt igjen, Luften klar og smukt Solskin; jeg har imidlertid en Deel Gigt i Lemmerne og ondt paa Halsen, saa jeg neppe kan dreie den, forresten er jeg indvortes vel, som altid, vil Theodor sige. Seer De Henrik Scharling, da hils ham fra mig; han vil omstndeligt kunne stte Dem ind i Livet i mit nye Hjem. Fru Brandt beder mig paa det venligste at hilse Dem! Gld mig snart med et ikke altfor kort Brev, der lyser op over Familien; jeg hrer da om Fru Drevsen er kommet hjem, om hendes Mand har faaet mit Brev fra Utrect, jeg bragte det der selv paa Posthuset.–At Spanierne endnu ikke er opfrt, seer jeg af Dagbladets, der dagligt kommer; jeg kunde rgre mig over Kranold og Theatret, men det vil jeg ikke. Bed Deres

Mand, naar han seer Hartmann da at hilse ham og fortlle lidt om mit Ophold hos Hollnderne; senere skriver jeg Hartmann til, men min Tid a saa optaget at jeg ikke hver Dag kan skrive Breve; jeg vilde imidlertid gjerne vide paa hvilken Tid Carl kommer fra Rom til Paris; jeg indtrffer der neppe fr ved Udgangen af Marts. Gid nu Jonas maatte faae sit nske opfyldt at naae Japan og saa hans Forldre maa have ham vel hjemme iglen! hils Louise, ligesom ogsaa Deres Broder og hans Kone, ikke at glemme Oluf og Erland! naar De paa Sndag selv residerer ved Theodors Kaffebord, vil De da lade en Blomsterregn af Hilsener fra mig, regne over Familien, og srlig en Hilsen til Hjalmars Frue. Det vilde more Theodor at komme i Zoologiske Have i Amsterdam, han er ogsaa en Polyp, der ikke rrer sig fra sin Jordbund! Hils ham! og nu lev hjertelig vel!

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost