Dato: 14. februar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Amsterdam den 14 Februar 1866.

Kjre Fru Scavenius!

Den 31 Januar forlod jeg Danmark, Veiret var noget stormende, jeg blev natter over i Korser, gik Dagen derpaa gjennem Fyen paa Jernbane og naaede om Aftenen Kolding og reiste den nste Dag gjennem Slesvig og Holsten til Hamborg. Det var med en stor veemodig Flelse jeg foer gjennem disse Landstrkninger, mange Minder Alvors Tanker fyldte mig. Jeg saae Preusere i det Slesvigske, sterigere i Holsteen. Een Dag hvilede jeg ud i Hamborg og reiste saa til Klln hvor jeg for frste Gang saa CarolineMathildes Grav og i hendes Vrelser paa Slottet et Portrt af hende, der er aldeles forskjelligt fra det vi kjende i Danmark, men ved sin Liighed med Frederik VI giver Tro paa Sandheden. Har jeg ikke hos Dem just seet et Billede af det og den Gang var i Tvivl om gtheden, nu efter at have seet Originalen, tvivler jeg ikke. I Hannover hrte jeg Webers Preciosa og reiste senere, paa en halv Dag mod den hollandske Grndse men hvilket Veir! det blev Aften! Regnen skyllede ned, Stormen tudede og blste alle Lgter ud i Vagonnerne jeg sad i Blgmrke. To Dage tilbragte jeg i Utrecht hvor jeg hos Hr Nieuvenhuis, der er af dansk Afkom og gift med en dansk Dame, ligesom ogsaa hos Professor Herwerden ligesaa gift med en dansk, fandt stor Gjstfrihed; men strst har jeg fundet den her i Amsterdam hvor jeg boer hos den danske Kjbmand Brandt, gift med en histelskvrdig Hollnderinde; man siger at hun var een af de rigeste Piger i Amsterdam. Det synes et meget velhavende Huus, og ligger i det fornemste Qvarteer; Brandt med sin Broder afhentede mig ved Bane-/gaarden og jeg er rigt og nydeligt indqvarteret; jeg bliver her en 14 Dage, og dersom Deres Naade i den Tid glder mig med Brev da er Adressen til mig: Mynher: A. L. Brandt 507 Heerengracht by de Huidenstraat, Amsterdam. Det er nu frst den fjerde Dag jeg er her og af hvad jeg har seet tiltaler mig meest den zoologiske have; i denne saae jeg saaledes frste Gang, to Niilheste, han og hun, for fjorten Dage siden fik de en Unge; der var i den sidste Tid vaaget nat og Dag for at de ikke skulde rive Ungen ihjel naar den kom; nu havde den sit eget Huus og sit eget opvarmede Bassin. den var strre end en almindelig Kalv og havde dvaske skelende ine. Deilige rne, Pelikaner og sorte Svaner gik omkring. Een af disse Aftener skal jeg hre Meyerbeers Opera "Afrikanerinden. Her i Brandts Huus, er, som i Skottland, den smukke skik at hele Tyendet kommer / ind i Stuen om Morgenen og der lses et Bibelstykke, en Forklaring og derpaa synges en Psalme. Jeg har besgt den gamle Digter van Lennep, der meget ligner Voltaire, hvad hans Ansigt angaaer, men ikke i sine Skrifter, hans meest lste Roman er: "Rosen fra Dekama". Saavel i Utrecht som her i Amsterdam har jeg seet mine Skrifter i Vinduet hos Boghandlen ogsaa mit Portrt. Hils den kjre Frken Luzia og min Ven Otto. Jeg vil haabe, at de Alle er vel. Naar de seer Grevinde Holstein da hils hende og dem alle deroppe rigtig meget fra mig; hun, eller maaske rettere: "gamle Grevinde" kjender godt min hollandske Vert, det var ham der reiste til Spanien for at tale for Dronningen der for de fngslede Protestanter. Tillad at jeg lgger her ved nogle faae ord til Fru Ingemann. Hjertelige, rbdige Hilsener til Greven og Grevinden paa Espe, ligesom til Fru Brandes? Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus