Dato: 17. juli 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

489. Til Henriette Collin.

Glorup den 17 Juli 1865.

Kjre Fru Collin!

Igaar morges forlod jeg Frijsenborg; det var mig ordenligt tungt at sige Levvel til de kjre Mennesker og den gamle Gaard, denne selv, om jeg lever at komme her igjen om to Somre, er da aldeles bygget om: bedre, skjnnere, maaskee! som der staaer i ehlenschlgers Hjemvee, men det er ikke den samme, dog det Bedste, haaber jeg til Gud bliver; den herlige, elskvrdige Familie. Da jeg havde faaet Deres Brev og lst hvad De skrev om Frken Fibiger, talte jeg naturligviis strax til Grevinde[n] derom. Dagen derpaa, da Greven var i Stuen, begyndte hun selv at tale derom, beklagede saa meget at Ilia Fibiger ikke var ene, da vilde der lettere kunde gjres Noget for hende, men nu var der 6 Brn, altsaa en heel Familie. Hun talte med stor Deeltagelse, og det lod til at baade hun og Greven vidste Beskeed om det Hderlige og Gode ved Frken Fibiger. Der kom imidlertid intet Resultat og Alt hvad jeg her skriver bliver mellem os. Da jeg igaar Morges sagde Lev vel, var mit sidste Ord til Grevinden: tnk venlig paa den stakkels Ilia Fibiger! og hun svarede: De kan tro at jeg tnker paa hende!–Jeg veed ikke om der skeer Noget, sendes hende Noget. Nu reiser Familien til et Bad i Syd-Frankerige og kommer ikke hjem fr sidst i September, men efter den Tid skal jeg nok lade et Par Ord falde i Brev til Grevinden, om det behves. Det var en tung Varme igaar at komme til Corser, jeg laae der, som i Dampbad. I Eftermiddag (Regning efter Solen og ikke efter Spisetid), Klokken to, kom jeg her til. Greven er alene, her er i Besg den gamle Conferentsraad Benzon og Grev Siegfried Scheel. Jeg er igjen i de samme to Stuer jeg altid beboede under den gamle Greve og da paa Ngle-Knippet vare betegnede med Andersens Stuer, nu er her pudset op. Haven selv er noget Mrkeligt, en storartet engelsk Park. Jeg er som paa et frsteligt Slot, men savner Frijsenborg! det Slags Familieliv kunde jeg groe ind i og trives. Jeg har nu skrevet til Groserer Hyllested, fra Bordeaux, han er for ieblikket i Kjbenhavn og han har lovet mig i Lbet af nogle Uger at skaffe mig Beskeed fra Spanien om Madrid'ndash;Badajos Banen aabnes iaar, skeer det, da venter jeg i Kjbenhavn til sidst i Januar og reiser da for at tilbringe Foraaret i Lissabon, dog ganske opgivet at reise i September har jeg ikke, og kommer derfor rimeligviis allerede de frste Dage af August til Kjbenhavn; desvrre for mig er da De og Deres Mand borte; misforstaae ikke! jeg531 just under Dem at vre paa Landet, men det havdejo vret heldigere for mig, ifald jeg flyver afsted. Breve kan jeg jo daglig sende til Dronningens Tvergade, derfra komme de vel til Hellebek. Naar jeg strax i August kommer, vilde jeg gjerne hos Gottlieb Collin eller, Etatsraad Drevsen eller maaskee bedre hos Boye i Sparekassen, strax kunde hve nogle Penge, thi jeg skal betale Fru Anholm ved min Hjemkomst fuld Leie for de to Maaneder jeg da har vret borte og jeg vilde gjerne betale det strax samme Dag jeg kom, desuden skal jeg have Klder!–Dog herom faaer jeg vel et Brev fra Deres Mand. Hils ham og forg hans Portrtsamling med vedlagte Photograph[ie] af den Bissen-Bingske Buste. Jonas og Louise hrer jeg aldrig om. Hils dem! Lev hjertelig vel!

Deres trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost