Dato: 20. juni 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

481. Til Henriette Collin.

Frijsenborg den 20 Juni 1865.

Kjre Fru Collin!

Deres Mand skulde egenligt i Dag have Brevet, thi han skrev sidst, skrev saa varmt og godt; der var tilvisse sagt i hans Brev Alt hvad han kunde sige som Svar paa mit Sprgsmaal, imidlertid faaer han i Dag ikke denne Skrivelse, men da De og Han ere en Eenhed, kan det jo gjlde som det ogsaa var til ham jeg skrev; jeg skal fr jeg forlader Frijsenborg lade ham vide hvor jeg flyver hen. Endnu er jeg ikke paa det Klare med mig selv om Reisen til Portugal, der er Meget at overveie, og ikke kan jeg, som Deres Mand, tage Reisen i smaa Portioner, der hvor jeg trnger til de smaa Portioner, nemlig Deligense farten gjennem Spanien til den portugisiske Grndse, er man i flere Dage, maaskee uvis paa Stationen om der i Deligensen som kommer findes nogen ledig Plads. Dog herom en anden Gang. Sndagmorgen den ellevte vilde jeg have reist fra Basns, men hele Natten forud leed jeg af Tandpine, udenfor blste en Storm, Veirhanen skreg, Trerne susede, meget delagt bestemte jeg derfor om Morgenen Klokken 6, da jeg skulde afsted, at opstte Reisen til nste Dag; i Aarhuus imidlertid sendt Vogn efter mig fra Frijsenborg, denne maatte da med uforrettet Sag kjre tilbage; jeg kunde ikke telegraphere derom, da der fra Basns er over tre Miil til Telegraph-Station og fra Aarhuus endnu lidt lnger til Frijsenborg. Nste Morgen var jeg mere vel, Veiret bedre, men blsende og jeg naaede frst Aarhuus om Aftenen Klokken 6; paa et Qvarteers Tid fik jeg imidlertid Vogn og gode Heste og naaede til Aftensmaaltidet Frijsenborg; det ligger som De veed524, i en stor Skovnatur; den ny af Professor Meldal tilbyggede Fli er storartet, den hele Bygning vil blive det. Man lever ganske udmrket her og Maaltiderne ere rigere end paa de fleste andre Steder, dertil udmrkede Vine'ndash;men alt dette er dog Intet mod det velsignede, smukke Samliv i525 den hist elskvrdige Familie jeg er hos. Grevinden er god, klog, fortrffelig, har stor Sands for alt Godt og Skjnts Greven fin[der] jeg jevn, ligefrem og meget driftig, det er en Lyst at see hans store Virksomhed her i Grevskabet; vi kjre nsten daglig nogle Smaatoure til hans forskjellige Gaarde. Jeg har alle de Beqvemmeligheder man kan have i et meget riigt Huus, hvor man er velstemt for mig. Jeg havde paa Basns nedskrevet et nyt Eventyr, (lidt over et trykt Ark): Lgtemndene er i Byen sagde Mosekonen, det er her blevet omskrevet og mere beaandet; jeg har dernst faaet frdig et mindre, men meget livligt: I Barnestuen, og skriver i Dag paa det Tredie, skriver i et sjldent godt Humeur, thi jeg har Alt om mig saa Godt, et Menneske, selv en Prinds, kunde nske sig. En otte Dage omtrent, bliver jeg vel endnu og tager da til en lille ringe Prstegaard, som Pastor Kahrs, der er gift med Kammerherreinde Neergaards Datter, kalder sin Gaard, der gjlder for en af de meest nydeligt indrettede Prstegaarde her i Landet. Han henter mig i Randers hvorfra jeg har 3 Miil til Hem. Fra Aarhuus fik jeg forleden en Skrivelse med Bn om at jeg paa min Gjennemreise der vilde lse en Aften for en Deel af Beboerne, men det har jeg rigtig nok, paa den bldeste Maade, afslaaet, sagt hvor betaget jeg altid var ved at trde op og lse for en stor Forsamling, at jeg ved at opfylde det nske, kunde faae et lignende fra andre Byer og endelig bedet om at mine Velmenende Venner, vilde i Sommer unde mig Ro.–Skriv mig dog til i Lbet af en otte Dage, siig mig hvorledes Augusta Collin har det og hvad hun feilede[.] Hils kjrligt Deres Mand, Louise og Jonas. Jeg sagde ham da jeg sidst kom fra Frijsenborg, det er nu to Aar siden, at jeg der ikke havde seet en eneste Snegl, han antog det for en Urigtighed; jeg har nu formeligt sgt, i Haven og i den nrmeste Deel af Skoven, ikke en Snegl er at finde, maaskee det kan ogsaa vre interessant. I Dag fik jeg Brev fra Bjrnstjerne-Bjrnson, han er i Kjbenhavn og nvner mig Gade og Huusnummer, men existerer der en Gade af det Navn? Forhaabningsholms All. Vil De berigtige det for mig. Han anbefaler mig at komme til Christiania sidst i August'ndash;Fru Henriques skriver mig til om jeg ikke i September med hendes Mand og hende, vil tage til Stockholm; begge Steder kan jeg komme et andet Aar om jeg lever, sydpaa vil jeg, eller blive hjemme.–Vil De sende Fru Louise Lind indlagte lille Brev; Dem selv, eller rettere Deres Mand, han samler jo paa Andersen, sender jeg to Photographier fra Frijsenborg, paa det ene sidder jeg paa Gaardens lille Trappe, paa det andet staaer jeg i Familiekreds i Haven. (De to Herrer paa Billedet er Grevindens Brdre. )

Nu lev vel!

hjerteligst

H. C. Andersen.

[I Margen: ] Bjrnson skriver om Da Spanierne var her Deres Arbeide har begeistret mig, den frste Act er det fyldigste og friskeste Digt Danmark har skrevet paa mange Aar. De to sidste vilde jeg havt i een.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter