Dato: 30. juli 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 30 Juli 1864.

Kjre Ven!

I forgaars kom jeg her til Byen og igaar gik jeg hen i dine Forldres Huus for at see om der ikke laae Brev til mig, jeg fandt et Par Stykker og mellem disse et fra Dig. Tak fordi Du skrev, jeg vil nu skynde mig med at bringe Svar og vedlgge det Portrt-Kort af mig, som Du nsker til Frken Ostermann. Af alle Billeder synes jeg bedst om det af Ervin i Paris, jeg eier kun et eneste Exemplar, det jeg har holdt tilbage for mig selv, men det er det samme Du skal faae det,jeg kan vel engang ved Leilighed erholde et andet fra Paris. Hils den unge Dame, Du har ogsaa i Brev til din Moder omtalt hende, saa at jeg indseer at hun har ret gjort et godt Indtryk paa Dig!

Det glder mig at Du er paa Lerchenborg og altsaa efter Omstndighederne / har det srdeles godt. Er Du der endnu, da hils Grevinden og Greven fra mig. Jeg var, som Du veed i Sllerd, der fuldendte jeg en fem Acts Opera-Text til Faderen Hartmann, den blev ligesom improviseret ned paa Papiret, Hartmann er glad over den og Professor Nielsen som jeg lste den for syntes at den var den meest dramatiske Digtning jeg endnu havde givet og at der var en Flugt og en Musik i den, som rev ham med. Navnet paa Stykket er Saul og Personlisten: Saul - Hr Nyerup, hans Datter Michal Madam Liebe. Jonathan, Jastrau. David, Steenberg. Hexen i Endor, Madam Zink, Dommeren Samuel Hr Schram. Prsten Abjathar Hr Hansen. Isram Feldherre Hr Ferslev. Nu kan Du selv stte dette sammen. Jeg kom fra Sllerd til Kjbenhavn for at reise op til Norge og srligt besge Bjrnson, men da jeg havde vret to Dage i Byen, faldt jeg igjen saaledes hen under det slette Humeur at jeg opgav Norges Reisen, der er ingen Lyst hos mig i denne Tid til at jage ud af Landet; imidlertid kunde jeg ikke heller holde det ud i den solhede Nyhavn; jeg kastede mig da i Jernbanevogn og foer til Helsinger hvor jeg indlogerede / mig en Uge i Badehotellet, her er fortrffeligt indrettet og der var en Mngde Bekjendter, dog blev jeg ogsaa kjed deraf. Een Dag dernede fik jeg Besg af din Moder der kom med Fru Nie, dennes Datter og Frken Fibiger, vi gik lidt omkring, din Moder var kun een Dag dernede og boede hos Fru Nee. Jeg indbd Scharff at tilbringe to Dage dernede og han kom, var net og elskvrdig, vi besaae paa Hjemveien den fuldfrte Slotskirke i Frederiksborg. Nu sidder jeg igjen her i Nyhavn, her er som i en gloende Ovn, Alle Venner og Bekjendter ere borte, selv min Vertinde Madam Anholm er med sine Brn flttet paa Landet.

I Dag har jeg sendt Brev til Viggo, hans Moder siger at han trnger srdeles til at faae Breve; Du skriver ham dog til? Gid at Vaabenhvilen maa forlnges og Freden sluttes, da faae vi vel Viggo hjem; gid det snart var den Dag. Du kommer ogsaa, maaskee for at flyve ud til din egentlige Livs Opgave, gid Du i / Aarene som komme ikke prve for mange Skuffelser, jeg er flere Gange i engelske Aviser kaldet "Lykkens Skjdebarn" og dog synes jeg at Verden har ganske artigt kartet mig igjennem. Jeg har nsten altid flt Skuffelse hvor jeg flte meest varmt og inderligt. Gid Du blive langt lykkeligere end jeg. Du har en Fremtid for Dig - jeg kun "Ende paa Historien". Nu, Gud give Dig Humeur og Udholdenhed. Jeg skriver Dig snart til igjen, maaskee fra Christinelund, derud tager jeg maaskee i nste Uge og seer da vistnok din Sster Louise. - Siig mig endelig lidt om den unge Hr Gold der var ved Baletten; han er jo ved dit Compagni; omgaaes Du med ham? Igaar fik jeg Brev fra Drumond Hay i Tanger, hele Familien er vel og have nyligt fuldendt Lsningen af min Bog: "In Spain". Nu Gud glde og bevare Dig.

Din Ven

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 73-76)