Dato: 1. maj 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

429. Til Henriette Collin.

Christinelund den 1ste Mai 1863.

Kjre Fru Collin!

Velkommen hjem! det er velsignet for Jonas, der nu i en heel Maaned har siddet i et forldrels Hjem, velsignet for alle Deres Venner, gid at nu det ogsaa ret maa vre det for Dem. Tak for Indbydelsen paa Oxesteeg Sndag-Middag den 3die Mai, De faaer rimeligviis paa den Dag dette Brev, jeg er, som De vil have erfaret, paa Landet. Medens jeg skriver dette Brev er De og Deres nok i Hamborg eller Kiel; imorgen naar De indtrffer i Kjbenhavn lader jeg min Skrivelse flyve afsted, idet jeg selv, over Prst begiver mig til Holsteinborg, hvor jeg bliver nogle Dage og da tager til Basns; Breve til mig, sendes for begge Steder over Skjelskjr, og jeg haaber, tilvisse, at faae Brev fra Dem i Ugens Lb hre hvorledes De, Deres Mand og Louise have det i Hjemmet og hvorledes De finde det der; Sengene, kan jeg tnke, vare endnu varme fra Buttenschns? Siig mig hvorledes De finder Jonas? Jeg synes at han paa denne Reise har betydeligt udviklet sig baade aandeligt og legemligt. Vi have nu paa niende Maaned leved med hinanden, da kommer man til at see lidt mere end ellers ind i Folk, jeg troer at jeg ret i hans Udviklings Dage har levet med ham, kjender hans Natur, som han min og uagtet Forskjelligheden flere Gange har trykket mig maaskee ogsaa ham, er og bliver Resultatet, at jeg holder af ham som en kjr Broder, jeg venter uendelig megen Glde af. Jenny Lind sagde engang til mig og da klang det mig som en Paradox, man kan elske saa strkt at man hader den samme! og der er noget i det, den jeg ret holder af, kan jeg blive meest vred paa, men det er en Opblussen kun; i Dybden af sit Hjerte har man da den Ild der ikke der. Jeg savner Jonas, jeg lnges efter ham, De vil forstaae jeg holder af ham, og han er, hvad De jo veed ligesaa godt som jeg, en tro Sjl, en Sjl som vil det Sande og Gode; han har Dygtighed mere end Verden veed, og maa han kun forstaae at tage rigtig fat og vor Herre vil forunde ham det, da hvder han Navnet Collin mere end nogen Anden i Familien. Jeg lnges efter at see og tale med Dem, men fr den 20de Mai kommer jeg ikke til Byen, jeg arbeider her ude paa min Reise i Spanien og har her paa Christinelund arbeidet mig trt, siddet inde den meeste Deel af Dagen og virkeligt allerede bragt en Trediedeel af det Hele paa Papiret, saa flittig bliver jeg aldeles ikke paa Holsteinborg, ja neppe selv paa Basns, hvor jeg dog ellers har skrevet meest. Jeg kom her ud for en Ugestid siden, kom tilses i et hsligt stormende Veir og havde en hist ubehagelig Landstning ved Bget. Skoven var endnu sort, kun et eneste Bgetr fandt jeg udsprunget, hele Naturen stod her paa det Punkt jeg saae den i for en Maaned siden da jeg reiste gjennem Belgien, nu i de sidste to Dage har Skoven skyndt sig, det er som om Trerne vidste at det er frste Mai, at det er Skiftetid, de have ihast faaet Grnhed for at trde i Sommerens Tjeneste. Jonna er en prgtig Kone, Brnene meget elskvrdige, Stampe meget flink og Frken Anker, som er her i Huset gjr et godt Indtryk.–Tak for Indbydelsen501 til Middag, jeg tager med megen Glde derimod, det er saa kjedsomt at lbe paa Restauration, uagtet jeg tidt kun kommer der to Gange i Maaneden, Vennerne hente mig jo derfra saa tidt og omhyggeligt, at det nsten er mrkeligt. Den frste Dag jeg er i Kjbenhavn, tillader De jo altsaa at jeg er om Middagen hos Dem, nu er Hjemmets Hjem, efter at det slukkedes i Amaliegaden for mig flttet hen i Tvergaden, Rosenvnget hrer ikke til Byen, der sger jeg det paa Landet; Deres Mand, som den ldre og Jonas som den yngere er for mig to store Udraabs Tegn i Venskabet.–Siig mig hvad Oluf sagde ved Gjenkomsten, kjendte han Louise? Hvorledes var ivrigt Modtagelsen? Min Tanke udmaler sig den. Nu Lev vel, kjre Fru Collin, hils Eduard, Louise og Jonas, han sendte mig strax Deres Brev fra Gent-Amsterdam. Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

E. S.

Det er Skade De ikke kom til Dysseldorf, det vil bedrve Fru Roth, som holder af Dem.

[I Margen: ] Den 2den Mai: Overfarts Veiret i Nat har jo vret stille og smukt!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost