Dato: 8. april 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

427. Til E. Collin.

Kjbenhavn 8 April 1863.

Kjre Ven!

iaftes modtog jeg Deres velkomne Brev fra Paris; at vi der ikke mdtes har rret mig en Sorg. Det gjr mig ondt at De er lidende og ikke frisk og bevgelig, som da vi vare sammen i Montreux. Det fornier mig at de af mig givne Oplysninger bekrftige sig som rigtige, men fra min Side er der ikke, som De troer, en Misforstaaelse med Opgivelsen af at Breve der komme til Paris, addresserede til Gesandtskabet sendes derfra med Posten og ikke med Bud, vi have altid faaet dem med Postkarle; Ved min Afreise spurgte jeg Hr Kammerjunker Sick om hvad der var lagt ud for Breve til Jonas og mig og han svarede mig at det vidste Tjeneren, der modtog disse, denne kunde jeg da ikke faae fat paa og sagde det til Ministeren L. Moltke, der svarede mig at Tjeneren ikke betalte Brevene, disse kom paa Regning ved Aarets Udgang og der holdtes ikke Optegnelse paa disse enkelte Breve, det gik Alt paa een Regning. Alle Breve jeg fik vare ogsaa frankerede og saaledes kunne de ikke genere Gesandtskabet, der lader dem lgge i Postkasse hvorfra de besrges til Vedkommende. Heri er ingen Misforstaaelse. At De har faaet Hestekjd paa Restaurationen, troer jeg derimod er en Misforstaaelse. Det er mig kjrt at De traf Scharling, han er et godt og behageligt Menneske. De veed vel at fr min Afreise feirede Skandinaverne en Fest for mig i Palais royal, den var meget smuk og gemytlig, den svenske Maler Malmgreen havde givet et Billed af mig, hvor paa de nyeste af mine Eventyr vare hist genialt anbragte. Kunstneren lovede mig en Skizze deraf og jeg saae den i hans Stue, nsten fuldendt kan De bringe mig den hjem vil De gjre mig en Glade. Skriv et Par Ord til ham, han boer pokkers langt borte paa den anden Side Magdalene!

Bjrnson holdt en glimrende Tale til mig, hvorpaa jeg kun kunde svare at det var for mig medens han holdt den, som laae jeg i min Liigkiste, hvor Taleren altid fremhver kun det Gode og seet i det meest glimrende Lys. En smuk svensk Sang blev sjunget og et Digt fik jeg fra P. L. Mller. Fredag den 20de reiste Jonas og jeg fra Paris, hvor vi da havde vret over to Maaneder, vi bleve 3 Dage i Dsseldorf vor Fru Roth var hist glad og elskvrdig ved vort Besg. Jeg lrte at kjende den norske Maler Tidemand, den elskvrdigste Nordmand jeg endnu har mdt; Jonas og jeg, ligesom Fru Roth, Snnen og Candidaten vare med til Festmaaltid, hvor vi fik norske Rypper; udenfor vaiede det norske Flag! De maa endelig gjre Tidemands Bekjendtskab, thi Fru Roth maa og skal De499 besge, hun holder uendelig meget af Deres Kone, og det vil vre hende en Sorg om De ikke kom. Da Jonas og jeg forlod Hamborg, var det en voldsom Storm, jeg vilde ikke gaae over Kiel, men500 han vilde overraske, rimeligviis Wanschers. Da jeg nu havde friet ham med ikke at plage ham til at besge Dresden, lod jeg ham ogsaa her have sin Villie, men fulgte ikke lnger med ham end til Neumnster, der skildtes vi; jeg flte mig bevget ved at slippe ham som jeg nu paa niende Maaned havde levet med. Om Natten i Flensborg hrte jeg den rdsomme Stormvind og var meget angest for ham, han havde en haard Tour, men kom saa til Overraskelse hjem til dem han holder af. I Flensborg var Dampskibs Farten endnu ikke begyndt, jeg maatte altsaa om Natten med Deligense over Fyen, det var en kold Tour, men Dagen som jeg tilbragte i Flensborg var meget festlig, Cevile og Militaire arangerede en Fest for mig hvor der blev drukket Skaaler og holdt Taler. I Odense laae jeg om Natten, tog Plads med Deligensen nste Middag, og reiste uagtet der kom en Deputation: min Fdeby vilde gjerne ogsaa en Gang ret venlig hilse paa mig, men jeg frabad mig den store Velvillie, glad og fyldestgjort ved at vide at den fandte der. Fru Scavenius boer i Kjbenhavn, jeg kom saaledes ikke til Basns, men strax til Kjbenhavn, hvor jeg, indtil videre, boer i Hotel d'Angleterre. Jonas, hvis Fdselsdag det er i Dag, (han spiser hos Wanschers) meget travlt med at ordne sine Sager, jeg seer ham kun lidt, alle Aftener er han hos Viggo, der ivrigt, Gud skee Lov, ikke seer saa lidende ud som jeg havde frygtet. Drevsen og Gottlieb Collin derimod see daarlige ud. Hvad Prisen i Hotel Bergere angaaer da finder jeg den billig, tre Vrelser med tre Senge, Service og Dejeuner 13 1/2 Frank daglig og paa anden Sal, er ikke mere end hvad jeg gav, nemlig for to Senge, Service og ude i Byen Dejeuner, daglig 9 1/2 Frank, og vi boede paa fjerde Sal; De kommer nu fra det billige Schweitz og Italien, vi derimod fra det dyre Spanien! Hr endelig Operaen Faust af Gounod, besg i Louvre de Sale hvori opbevares Erindringer om Napoleon; see et Spe[k]takkelstykke i Theater Chatelet; hr i Opera comique den lille Opera La deesse et le berger; den behagede Bjrnson og mig. Fremfor alt gld mig endnu med et Brev eller beed Deres Kone at gjre det. Veiret er ganske godt her hjemme og det er ikke koldt; iaftes havde vi Lyn og Torden. Folk sige at Jonas er blevet ldre og jeg yngre. Han seer mandig og rask ud, skal ligne Dem, saa at Familien bliver rrt, jeg kan ikke see det. Han omtales som meget opfrisket i Sindet mere meddelelig end fr, kom nu snart inden det taber sig, han savner Dem meget. Hils Deres Kone og Louise. Deres hengivne

H. C. Andersen.

[I Margen: ] De ved Baron Delong hjemsendte Kasser ere indtrufne, men meget dyre, Jonas gav over 5 Rdlr og jeg henved 7.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost