424. Fra E., Henriette og Louise Collin.

Firenze d. 5 Marts 1863.

Iovergaars fik jeg Deres Brev af 16de Febr. Dersom denne Dato virkelig er rigtig, saa er det jo en skammelig Postforsinkelse, men mulig har De skrevet et feil Tal. Denne Formodning har jeg nogen Ret til, da Brevet paa andre Steder viser en forunderlig Tilbielighed til urigtige Tal. Saaledes skriver De, at Jonas har faaet fra mig en Vexel paa 5000 fr. og faaer en paa 1000 fr., medens der som bekjendt kun er Tale om 2 Vexler 500 fr. pr. Styk. Men Deres Betragtninger om den hele Pengesag kan jeg ikke lade gaae upaatalte hen. De nskede rede Penge for Jonas for ikke at hve meer end ndvendigt paa Creditivet; nu sender jeg Dem rede Penge, hvis Belb De altsaa fritages for at hve paa Deres Creditiv. Her er ikke Sprgsmaal om Tab for Dem, og skal heller ikke vre; Omkostningerne ved Vexlens Anskaffelse er jo min Sag; De bringer kun i Afregning for mig, hvad De contant modtager. Har De tidligere maattet for Jon Skyld hve 21 Napoleons meer paa Deres Creditiv, og disse nu contant betales Dem, saa kan De nu hve 21 Napoleons mindre, og det gaaer da lige op; ikke sandt? Sagen bedes i sin Simpelhed betragtet saaledes: til Firmaet Andersen & Jonas har jeg sendt ialt 1000 francs. til Dkning af Deres Udgifter for Jonas; Alt hvad De har udlagt af Deres Penge og Alt hvad Jonas faaer contant af de 1000 fr., betragtes som Deres Udlg; saa er Opgjrelsen i Kjbenhavn overmaade let. Thi ogsaa med Hensyn til de 1000 Realer er der ingen Vanskelighed hjemme; har De f. Ex. i det Hele hvet 10.000 Realer, saa faae vi i Kjbenhavn at vide, hvormeget disse have kostet Dem, og 1/10 af denne Sum beregnes da med som Deres Udlg. Lad det nu altsaa blive derved; der skal saamn ingen Vanskelighed opstaae, naar De bare noterer alt hvad Jonas har faaet og faaer.

Imorgen reise vi herfra til Venedig. Et Brev fra Dem, afsendt ved Deres Afreise d. 15de, vil forhaabenlig kunne trffe os i Nizza poste restante. Vi kunne neppe naae Paris, fr mod Slutningen af Marts. Vi have opgivet l'etoile du Nord, og sge maaskee hen til hautes Alpes eller Deres Logis. Vi finde vel nok et passende Sted om ikke just strax.

Florenz er en By, som jeg hist ndig forlader. Hvor er det velgjrende at komme fra Roms skumle Rococo-Paladser til Florenz's livlige poetiske Architectur. Pisas Domkirke med dens Omgivelser har nu aldeles betaget mig.

Jette har nok meldt Jonas den overraskende Efterretning, at Eschricht er dd; det har vist bedrvet ham.

Skriver De eller Jonas til Nizza, vilde jeg nok have opgivet:

a. den danske Legations Adresse.

b. om og hvad man giver i Douceur til Legationens Bud for Breve.

c. Er det sandt, at man giver Drikkepenge for hver Kop Caffe, som man drikker?

d. om muligt den danske Vrts Adresse i London; jeg troer han hedder Meyer

e. hvorlnge De opholder Dem hos Serre, samt naar De tnker at vre hjemme.

Den ene af Prmierne for den her udsatte Opgave: en Faade til Domkirken, er vundet af vor Architect Vilh. Petersen, som opholder sig her; det er gldeligt.

Ja, nu har jeg ikke meer; hils nu min egen Jonas, og vr selv hilset indtil, om Gud vil, et gldeligt Gjensyn. Deres hengivne

E. Collin.

Kjere Andersen I mit sidste Brev, afsendt (saavidt jeg husker) frst i forige Uge har jeg svaret Dem paa det store Sprgsmaal hto come or not to come og vi ere altsaa enige om'ndash;at glde os til at sees i vor kjere Hjemstavn.–Edvard har isr havt megen Glde af Opholdet i Florenz og jeg fler ogsaa hvilken yndig og fornielig By den er og hvor hit den i saa mange Retninger staar over Rom'ndash;men'ndash;jeg kan ikke glemme Rom og jeghaaber at jeg aldrig skal kunne det.–Den mediciskeVenus vilde jeg gjrne critisere lidt, hvis det ikke var en prostitution at gjre det og jeg vil derfor vnte til vi tales ved saa skal jeg under 4 ine betro Dem hvad jeg har imod Hendes Deilighed at indvnde'ndash;Her i Florenz fler man sig dog saa nordlig i Sammenligning med Rom og dog have vi her, med Und-tagelse af de to frste Dage havt det mildeste Foraarsveier.–Jeg savner nsten de uendelige Skarer af Prster og Munke som mit ie havde vnnet sig til at see og jeg savner de gemytlige skrydende sler og de stolte store Bfler som jeg med Agtelse gik afveien for (denne sidste Sammenstilling mellem 2 og 4Fdede er ingen Vittighed)–Hans Helligheds store Opmrksomhed mod den syndige Menneskeslgt strkker sig i fuld Udstrkning hertil, igaar kunde jeg kun ved at knle ved 5 forskillige Altare have erholdt Syndsforladelse for lang Tid og saagar have havt noget tilovers for en eller anden i Skjrsilden!–Hvorlnge kan dog tnkende Vsner finde sig i saadan Tale! Mrkeligt er det jo ogsaa at lse de mange anticatolske Bger som h]er findes og, uden mindste Modstand fra Regjeringens Side, forhandles.

Nu maa det vre nok for dennegang kjere Andersen hils min Dreng fra mig og skriv snart til Deres hengivne

Jette Collin.

Da jeg tnker mig at De muligviis holder mere af Papir med Bogstaver paa, end af rent Papir i et Brev; saa vil jeg tage mig den Frihed at sende Dem nogle Bogstaver.–Er dette ikke meget beskedent talt!

Om Lorenz, vort nuvrende Bedested vil jeg ikke tale, da jeg er i et meget artigt Lune Idag, og ndigt vil komme ud af det ved at maatte bagtale denne pene lille Bye, som kjeder mig temmeligt meget. Men det kan nok vre at dette har sin Grund i at jeg kom til at holde saa meget af Rom, og ikke rigtigt kan faae Smag for, hvad der flger bag efter, saa at jeg nu kun kan glde mig rigtigt til Venedig og en lille Smule til Paris, men allerallermest til Kjbenhavn. Forresten finder jeg det ganske morsomt om vi i Nizza trffe Manderstjrnes, De husker vel nok vore Venner fra

Montreux, hende som accompagnerede Dem til danske Folkesange498, den nstldste stille Sster og lille russka Mimi, som hun kaldte sig, naar hun skrev paa Dansk. Maa jeg hilse fra Dem? Men jeg maa slutte, for jeg skal'ndash;ikke op at see paa Malerier, men hen at spise Frokost.

Min Hilsen til kjr-Broder og dermed Farvel.–rbdigst

Louise Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost