Dato: 7. februar 1863
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

419. Fra E. Collin.

Roma d. 7 Febr. 1863.

Kjære Andersen. Naar jeg til Svar paa Deres velkomne fiirsidede Brev af 29de f. M. kun sender Dem to Sider, maa jeg bede Dem betænke, at jeg skriver saa smaat, at selv et Brev i lille Format fra mig kan være indholdsrigt. Nu først til Pengesagerne. Havde jeg kunnet ane, hvad Deres Udlæg til Jonas beløb sig til, havde jeg jo let kunnet afgjøre det Hele ved den bestilte Vexel; men nu er det noget seent, da jeg generer mig for at forlange saa smaa Vexler af W. Smidt og endnu meer af Privat banken; thi dennes Circulair-Vexler ere noget dyre at benytte. Imidlertid skal jeg med næste Post (paa Lørdag489) skrive hjem, at der strax skal sendes Dem gjennem Legationen en Vexel paa 500 fr. til Deres Ordre; saa kan vi gøre Afregning naar vi sees. Af de samlede 1000 fr. kan De da tage hele Deres skete og skeende Udlæg til Jonas til Klæder, Lærer etc. A propos om Klæder; jeg seer med Rædsel, at man kommer i Selskab hos Delong og Gesandten. Troer De ikke, at jeg kan blive fri for dette, paa Grund af at jeg har en Familie med. Jeg er aldeles negligeret i Klæder og har ilde Lyst til at skaffe mig nogle før i Paris. Ere de billige der?–Jeg kan ikke lade være at tænke mig Muligheden af at jeg fra Paris kunde gjøre en Svip­tour til London og kun blive der 4 à 5 Dage. Hvad denne Reise kunde koste, hvorledes den gjøres hurtigst og billigst, og hvor jeg kunde tage ind i London, kunde De vel i Paris faae at vide.–At Jonas er blevet berømt paa anden Haand i Poitiers har moret mig meget.–Tak for Oplysningen om Beboelses-Priserne; andre Landsmænd, som iaar ere komne fra Paris, have anbefalet mig hotel de l'Etoile du Nord, quai St. Michel N° 17; saa­ vidt jeg mindes koster eet Værelse for 1 Maaned kun 50 francs. Jonas kunde ved Leilighed undersøge dette Sted og dets Betingelser.–Jeg havde igaar en stor Fornøielse: vor gamle Bekjendt Rossi kom ind fra Palestrina expres for at besøge os; han sad hos mig til henved 11 omAftenen og repeterede gamle Minder og Bekjendtskaber, blandt hvilke han ogsaa nævnte Dem med udtrykkelig Anmodning om at sende Dem en Hilsen. Han har benyttet Tiden siden vi sidst saaes til at anskaffe sig en Landeiendom, en Kone og 11 Børn, af hvilke dog kun 5 leve. Sangen har han for længst lagt paa Hylden, men da Jette bad ham om nogle Toner, sang han lidt, og hans uforlignelige Foredrag af una furtiva lagrima bragte mig Taarer i Øinene.–Idag begynder Carnevalet.–Breve til os kunne endnu adres­seres til Rom, som vi først forlade efter d. 20de, for at Louise kan være her paa sin Fødselsdag; efter den Tid Florentz poste restante; herom vil Jonas faae nærmere Besked.

Lev vel.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost