Dato: Februar 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Winther
Sprog: dansk.

Paris i Februar 1863.

Kjre Professor Winther!

Ligesaa glad som jeg blev ved at modtage et Brev fra Dem, ligesaa bedrvet flte jeg mig ved at lse Hovedsagen deri; De siger mig, at dersom jeg ikke er enig med Dem ?, at stemme for Carl Andersen, da trder De ud af Committeen og vil offentligen gjre Folk Rede for Grunden til Deres Udtrdelse og oplyse Publicum om, hvorledes det Anckerske Legat bliver uddeelt; hvad dette Sidste angaaer, da maa Enhver udtale sig efter sin Overbeviisning; jeg veed at jeg samvittighedsfuldt har fulgt min, uden at tage Hensyn til Stemning eller Tilbielighed. Da frste Gang legatet uddeeltes, vare vi To enige om den Digter, det burde tilfalde; ifjor vare vi det ikke og de andre Herrer i Committeen lagde deres Stemmer til min, dersom disse nu iaar, eller et tilkommende Aar, slutte sig til Dem, vil det aldrig falde mig ind at blive vred eller trde ud af Committeen, fordi at ikke min Villie gaaer igjennem; De derimod siger udtrykkeligt, at, er jeg ikke enig med Dem, trder De fra. Dette ligger mig tungt paa Hjertet, det er jo et formeligt Brud mellem os, og jeg stter saa megen Priis paa Deres Venskab, paa det gode Forhold jeg altid har troet, var imellem os, at, dersom jeg ikke, ligesom Bissen, der ifjor var i Udlandet og af den Grund ikke stemte, ogsaa kan vre fri derfor, jeg da heller iaar, fr Afstemningen skeer, trder ud af Committeen. Heiberg og jeg bleve indsatte af den afdde Anecker; Heiberg gik bort, og De valgtes i hans Sted, lad nu ogsaa mig vre dd og borte, lad en Anden indtage min Plads; thi jeg vil ikke, kjre Professor Winther, at det gode Forhold mellem os hves, og det synes at maatte blive Tilfldet; thi jeg er ikke enig med Dem, og jeg kan ikke ved nogen Slags Trudsel forandre min Overbeviisning om at jeg handler Ret, idet jeg, dersom jeg iaar skal stemme, stemmer for Paludan Mller.

Maa altsaa efter Deres Anskuelse, De i den Anledning trde ud af Committeen, da forund mig at gjre dette Skridt, vis mig det Venskab, at De bliver og at jeg trder af, fr det kommer til Afstemning. Tiden for denne, haaber jeg, man snarest underretter mig om, og at De altid bevarer et venligt Sindelag mod

Deres hengivne

H.C. Andersen.

E.S.

Vil De bringe Deres Kone og Datter min hjertelige, rbdige Hilsen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 212-13)