Dato: 24. januar 1863
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

418. Fra E. og Henriette Collin.

Roma. d.24 Januar 1862 [c:1863]

Kjre Andersen. Dette er et Brev fra Jette hvilket jeg begynder med nogle Linier. Jeg melder Jonas idag, at jeg lader ham tilstille enVexel paa 500 fr. fra Kjbenhavn. Jeg saae meget gjerne, at Jonas benyttede sit Ophold i Paris til et flittigt Studium af det franske Sprog; see at skaffe nogle fornuftige Raad i den Anledning med stadigt Hensyn til at man jo ogsaa kan betale Guld for dyrt. Jeg vil haabe at Jonas har faaet mit til Tours poste restante adresserede Brev i hvilket jeg forklarede vor Reiseplan. De maa selv mindes, at det ikke er let at forlade Rom, og De kan troe at det holder haardt at faae Jette og Louise herfra; den Sidste blev helst her til vi kunde reise lige hjem uden at see Paris etc. Men det bliver nu ved Bestemmelsen, skjndt det gjr mig ondt at forlade Italien netop naar Foraaret bryder frem.–Vi have faaet Photographien; Deres er ypperligt, men Jonas's forekommer mig komisk daarligt; han seer ud som en theologisk Candidat med haud, som har anlagt Knebelsbart og Fipskjg i Overbeviisning om at der bliver Tid nok til at lade dem groe inden han faaer Prstekald.–De kunde ved Leilighed udkaste en lille Plan til hvorledes en Familie som min rettest concentrerer sin Virksomhed for at see det Vigtigste i Paris i 3 Uger 1 Maaned. Min Familie er nemlig mindst af alt en Tourist?Familie; for offentlige Samlinger har den en instinctmssi Afsky, men indrmmer at man maa see enkelte bekjendte Mestervrker for at have Fred naar man kommer hjem. Den vil derhos ikke altid vre paa Farten; isr Louise holder meest af de Fornielser som kunne faaes frit tilkjrte. Det er umuligt at skrive med dette tykke Blk paa tyndt Papir, og derfor slutter jeg.

Deres

E. Collin.

Tak for Deres Linier kjere Andersen og for det ganske ypperlige Billede af Dem, som jeg finder hrer til de Allerbedste hvad der desvrre ikke er Tilfldet med Jonas's og jeg er enig med Dem i at hans Stilling ikke er god, men det burde Photographen have indseet'ndash;Af mig er der her i Rom taget et ualmindelig grimt og Hexeagtigt Portrait som jeg naturligvis holder hemmeligt.–De har altsaa lst Artiklen i Dagbladet om Skandinavernes Liv og Juel i Rom, den har vakt adskillig Misfornielse isr blandt Kunstnerne hvis Arbeider han omtaler deels uden at have seet dem og deels feilagtig opfattet'ndash;Det ubegribelig slette og skjdeslse Sprogt har ogsaa givet Anledning til adskillige Vittigheder og Spg over Forfatteren som ivrigt antages at vre Arentsen.–Jeg er enig med Dem i at finde hans Sang Juleaften smuk og flelsesfuld, ivrigt er han en underlig Skrue!–

Dersom jeg var Digter satte jeg mig strax til at udtale i et stort Digt min Glde og Beundring over Carracallas Bade, det er dog forunderligt at der kan ligge saa megen Skjnhed i en Ruin, hvor er den dog deilig!–

At Torloniaien af sine Villaer her i Rom, har ladet bygge

store Ruiner, stempler ham dog som det smaglseste Menneske paa Guds grnneste Jord! Fra Hjemmet hrer vi gjerne hver 8 Dag og Alt er vel i vor Familie'ndash;Om Reisen hjem have vi i det sidste Brev til Tours udtalt os vidtlftigt og skal derfor idag tie om dine Sag, saameget mere som jeg nu af Skrive Trthed knap kan holde Pennen lnger medens mine Fdder ere iskolde og mine Kinder mrkerde, hvad jo ikke er deres naturlige Farve!!–

Lev vel kjere Andersen

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost