Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 14. januar 1863
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d. 14 Januar 1863.

Kjre Professor Andersen!

Det er imod mit eget nske at jeg har vented til ind i det nye Aar med at sende Dem min Tak for deres kjre spanske Brev og for Alt Andet- Godt og Trofast i det forlbne Aar. Men der var en Tid i Efteraaret hvor jeg var ret upasselig, maaskee som Flge endnu af Fhr hvis Bade jeg ikke kunde taale og hvor jeg da tillige flte mig saa uskikked til at skrive! Saaledes og senere ved at have Huset fuldt af Gjster gled Tiden ubemrket den Datum forbi, til hvilken De havde givet mig Adressen. Nu var jeg raadvild: hvorhen jeg skulde sende mit Brev og bad da Emil Hornemann90 skaffe mig dette at vide fra hans Kone eller Collins. Jeg saae den gode Mand et Par Gange, men enten havde han glemt Svaret, eller det lod endnu vente paa sig. Imidlertid tillod jeg mig at lade Prindsesse Louise (og Pr. Alexandra ogsaa efter sin Hjemkomst) lse Deres kjre Brev, da jeg ikke vovede at gjre mig til Deres gode nskers Tolk; og som Svar eller Tak modtog jeg da af vor unge skjnne Prindsesses egen Haand vedlagte Photographie med Anmodning om at sende Dem det hvilket jeg med strste Glde efterkommer, da jeg veed at De vil stte stor Priis paa dette elskvrdige lille Billede hvorunder den lykkelige Prindsesse selv har skrevet Brudeparrets Navne. Da Wanda overraskede os Jule-Aften ved at forlove sig med Grev Christian Danneskjold (Overpost Directeurens ldste Sn)91 saa kaldte dette glade Budskab os pludselig atter til Kjbenhavn og jeg maatte endnu engang forlade Hovedstaden uden at faa at vide hvorhen jeg dog skulde adressere mit Brev. Men saa kom vores gode Nabo Fru Scavenius forleden Aften og sendte rnig nste Dag den allerbedste Besvarelse i Deres eget kjre Julebrev fra Bayonne som hun gldede mig ved at tillade mig at lse. Jeg iler derfor nu at opsge Dem i Paris, hvor jeg allerede igaar har meldt Dem til min kjre Sster: ViComtesse Roboredo, Aux coin de la rue circulaire et de la place de l'arc de l'Etoile. Det er lidt langt afveien: heelt ned forbi Champs elyses, bagved l'arc de l'Etoile. Men de boe yndigt og jeg lover Dem den allerhjerteligste Modtagelse, forudsadt at min elskede Ssters Befindende har det lidt godt . . .Det har rigtig vret en Glde for alle Deres mange Danske Venner heele Vinteren, snart ved Breve til os directe, og saa ved Udtogene i Aviserne at hre om Deres l iv i Syden. Naar undtages Climatet der jo ikke har conveneret Dem. saa synes De jo dog forresten med megen Tilfredsstildelse at tnke tilbage paa Opholdet i Spanien og Besget i Afrika92 er vist en af Bouquettens kjreste Blomster ! ikke sandt?vi glde os Alle usigelig til naar De atter kommer i vor Nrhed og at modtage Ecco fra Deres rige Aands Udbytte. Med Guds Hjelp vil De saa ogsaa igjen vre heelt rask, thi jeg veed jo saa godt hvormeget det forstyrrer Enhvers, end sige Digterens Nydelse at fle dette Legeme var det ikke saaledes De engang sagde?) Jule Aften tnkte jeg ogsaa meget paa vores kjre Ven og Julegjst fra if jor.Vi havde hellerikke i Aar mange Gjsterundtagen mine Fattige (og for dem takker jeg Vor Herre srligt) men det var en yndig Juulen rigtig Juul med Juleglde som ieblikkets og Fremtidens Allerbedste Gjst! og frend Juleklokken kaldte og samlede om Tret saa holdt vores gode Hr Bay (Lreren) en rigtig velsignet Gudstjeneste i vor oplyste Kirke og det var en paa vor Egn ny, men herlig Jule-Indledning! . . .

Den lille Madamme og hendes 3 Sdskende istemte alle som med een Mund ! o hils ham, hils ham mange Gange! da de hrte til hvem jeg skrev. Jeg overhrer imellem Christian Christoff og Elisabeth (lille Else som hendes Papa kalder hende) naar de lege Rudi og Babette93.

Der trffes jo mange Forberedelser for ved Brudegaver at bevidne Pr: Alexandra Alles Hengivenhed ! og Jeg troer at Jerichaus Adam og Eva (frend Syndefaldet)94 bliver Noget af det Smukkeste. Desvrre at det naturligviis ikke kan fremstilde sig i Ma[r]mor!, Jeg haaber man forelbig lader Gruppen reprsenteres ved et Photographie, som jeg foretrkker langt for en Gibs-Form!Fru Jerichau sagde mig at besynderlig nok hverken Billedhugger eller Maler nogensinde har benytted dette poetiske Moment af Skabelsens Historie og jeg finder Jerichaus Fremstilling af Eva som Udtrykket af den meest ubevidste Uskyldighed i det Moment Adam er vaagnet og med beundrende Forbauselse seer Qvinden knle ved hans Side ganske overordentlig skjn og talende. Men jeg finder det kjedsommeligt at Bladene udbasune Alt hvad man saaledes veed om disse Brudegaver, da Prindsessen derved jo faaer Alt at vide frend Tiden!Hun er fuldkommen lykkelig i sin Kjrlighedog De kan ikke tro hvor hun nu er deilig og yndig. Thi ved Siden af det yndige Smiil og Glden og Lykken i iet, saa hviler der dog en saa del Ro over denne jomfruelig kongelige Skikkelsesom man gjerne vilde erstatte med et blidere Ord end Alvor<(, eller hvad skal det kaldes hvilket hun har hjembragt som et fordlet Prg siden hun i England har seet Altja hvormegetder tynger paa en saadan Dronnings Skuldre, og har faaet derved et Indblik i de lignende Pligter der nrme sig hende og hendes Prinds hendes Elskede! De maa dog endelig komme herhjem inden hun forlader os! og det bliver vel allerfrst i Marts95. Tilgiv at jeg altsaa ikke fr har takket Dem for Deres~Mre Brev: Deres Lfters tro Opfyldelsemen nu veed De jo Aarsagerne der bleve min Hemsko paa Veien til Spanien!. . .

Men jeg maa nsten bede Dem undskylde mit Brevs Lngde vidste jeg ikke at De gjerne hrer fra Hjemmet og at De i Hjerte og Tanke rummer mange Venner! og da jeg smigrer mig med Mand og Brn at hre til disses Tal saa haaber jeg ogsaa at De naar De er kommet over Landets Grndse reiser i smaa Dagsreiser og da ogsaa banker paa paa Holsteinborg naar Touren naar os! I dette Haab og nsket for at Guds bedste Velsignelse maa hvile over Dem kjre Professorhilses De af min Holstein og hans lykkelige Hustro

~ Mimi Holstein-Holsteinborg.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus