Dato: 5. januar 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Bordeaux den 5 Jan. 1862 [dvs.1863].

Kjre Fru Henriques!

For et ieblik siden modtog jeg to Breve fra Kjbenhavn, det ene var fra Dem3, som saa trofast og venligt erindrer mig; det andet var fra Deres fortrffelige Svigerinde Fru Melchior; jeg tager strax Pen og Papir, skriver til Dem, De meddeler Deres Svigerinde lidt af det Skrevne, snart skal hun igjen erholde Brev, hun fortjener det for sit venlige Sind og de righoldige Breve, da kan hun igjen bringe Dem Meddelelse om min videre Reise. Hils paa det hjerteligste! mit forrige Brev fik De fra Madrid, hvor fra jeg gjorte en Udflugt til det maleriske Toledo, vendte saa igjen tilbage og blev endnu omtrent 14 Dage i den store Stad, der har meget lidt Udseende af en spansk By, den er for mig kun et Besg vrd for det magelse Billedgalleri, den Rigdom her findes af Raphael, Velasqe og Mesteren for alle Mestere: Murillo, er overvldende; ogsaa den italienske Opera var fortrffelig, jeg hrte Trovatore, Norma, Luzia & og i den svenske Minister, vor egen var ikke i Spanien, han er nok i Kjbenhavn, havde jeg en srdeles Ven og Beskytter; Climatet var imidlertid for ubehageligt til at blive i en Stad hvor Opholdet er utroligt dyrt og Udbyttet for mig som Digter ikke stort; jeg leed i Hals og Hoved af den gjennemtrngende trre Vind der i og for sig paa den Tid af Aaret er meget farlig. I Burgos vilde jeg feire Juleaften var Bestemmelsen, men i Burgos kom jeg saaledes ind i det nordlige Spaniens Vinter at jeg nr var sneet inde; omtrent en halv dansk Miil udenfor Byen ligger det Kloster hvor den besjungne Cid er begravet, men uagtet jeg blev tre Dage i Burgos var det umueligt at komme derud, Sneen laae altfor hit og da jeg frygtede for at Veien Dag for Dag vilde blive mere og mere besvrlig over Pyrenerne, tog jeg en rask Beslutning, sagde Lev vel til mit ellers saa skjnne Spanien og naaede Juleaften Bayonne; her fik Collin og jeg endeligt Vrelse med Kamin, vi fyrede godt i, det alene var en heel Fest, ud paa Aftenen satte jeg et Par Lys paa Bordet, tndte en Voxstabel som jeg satte om Champagneflasken og det var vort Juletr; vi drak Venners og Veninders Skaal og "Aftenen gik!" som der siges i Komedien: Den nye Barselstue. Anden Juledag toge vi ned til det i de sidste Aar meget besgte Badested Biarritz der ligger ved den biscaiske Havbugt; Brndingen var voldsom, det var et mgtigt Skue, Spaniens Bjerge, tt ved laae bedkkede med Snee; vi bleve her nogle Dage og havde varmt Solskin, smukt Veir, det var som Foraar for os der kom fra den spanske Vinter. Nu er Collin og jeg i Bordeaux, have allerede vret her flere Dage og nyde stor Gjstfrihed hos vor Landsmand Viinhandler Jrgensen, ligesom hos den danske Consul Kirstein; Operaen er fortrffelig, der synges hver Aften og i Lbet af 6 Dage er her givet: Favoritten, Jdinden, Rigoletto og Martha, hvad siger De om et saadant Repertoire, de fire Aftener kunne vi have godt af i en heel Maaned, imorgen haaber jeg at hre Operaen Faust. Veiret er mildt og smukt; endnu igaar kjrte vi i aaben Vogn ud paa Landet og saae der det smukke Landsted Kirsteins Moder eier, jeg kom hjem med to store Bouquetter plukkede ude i Haven. Den frste Februar, om Gud vil, er jeg ganske vist i Paris, gld mig der med at jeg finder et Brev fra Dem, adresseret til den danske Legation; lad mig vide hvad man synes om mine Smaavers i Christian Winthers Digtsamling, eller om de maaskee forsvinde der mellem de rigere Pragtblomster; hvad synes man om mit lille Eventyr i Folkecalenderen, "Dagbladet" som jeg her lser, nvner det ikke. Jeg hrer at Jomf: Schmidth og Hr. Petz ere blevne forlovede, er det saaledes? - Bring Deres Mand og alle Brnene hjertelige, kjrlige Hilsener. Nytaarsaften feirede jeg paa min lille Stue her i Bordeaux og levende tnkte jeg paa Dem og Deres, forunderlig klar stod mig i Tanke den Nytaarsaften da, i Deres Hjem, Bille saa smukt udbragte min Skaal, hils ham og hans Frue! Seer De nogen af Hartmanns, da lad Faderen Hartmann faae at vide at jeg er forbauset over hans Udholdenhed i at lade vre med at skrive, det kunde jeg ikke ligne ham i og i Grunden er jeg bedrvet fordi han slet intet Livstegn gir, jeg jublede til ham fra "den anden Verden", da jeg var der ovre. Nu et gldeligt lyksaligt Nytaar! bring samme nske fra mig til Frkenerne Price ligesom til min unge Ven Scharff. Hjerteligst

H. C. Andersen.

Vil De lade vre at frankere Deres Breve, jeg frankerer ikke mine!

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 48-51)