Dato: 1. januar 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Bordeaux Nytaarsdag 1862 [skal vre 1863]

Kjre Ven!

Min hjerteligste Hilsen til Dem og Deres Broder, tak for det gamle Aar! gid et godt nyt rulle op for os Allesammen. De har vist nok i Dagbladet, hvor som jeg har seet et Par Breve fra mig er aftrykte hrt om mit Ophold i Spanien og ovre paa den afrikanske Kyst, jeg vil derfor Intet gjentage men haaber i Lbet af dette Aar at bringe Et og Andet fra Reisen, vi tilsammen kunne have Gavn og Glde af. Gjerne var jeg blevet endnu en Maaneds Tid i Spanien, men der var for koldt i Madrid; Klimatet var mig aldeles ubehageligt og da jeg i Hotellet ikke kunde faae en Kamin og skaffe mig det lidt hyggeligt indendre, reiste jeg til Burgos, men her var jeg ved at blive sneet inde, Sneen laa en halv Alen hi i Gaden og nr havde et Ildfad med Tr-Glder, som i den bitterlige Kulde var sat ind til Collin og mig taget Livet af os, jeg mrkede det saa betids at jeg endnu havde Krfter til at aabne Altandren. Reisen var meget besvrlig; Juleaften kom vi ind i Frankrige og feirede i Bajonne vor Julefest; en Flaske Champagne, tt ved den varme Kamin, var vort Juletr; Dagen derpaa toge vi til Badestedet Biarritz, hvor vi ved Foden af de besneede Pyrener tt ved det rullende Hav, tilbragte flere smukke Dage i deiligt Solskin og Foraars Varme, som vi lnge ikke fornam den i Spanien. Igaar kom vi her til Bordeaux hvor vi blive en 10 til 12 Dage og ere rimeligviis ved Februars Begyndelse i Paris; det vilde glde mig srdeles om jeg der, hos den danske Legation, fandt et lille Brev fra Dem, men et Brev med gode Efterretninger, at "Eventyr og Historier" gaae godt af, at der blandt de tidligere enkelte Hefter snart maa tnkes paa Forgelse, ligesom ogsaa at de samlede Skrifter nok til 1864 kunne vre udsolgte. - Hvad siger man om "De danske Digte" Christian Winther har bragt? Jeg glder mig ivrigt meget til at komme hjem! Spanien har i hi Grad tiltalt mig, meget Nyt og Interessant har jeg der seet og regner denne Reise til een af mine Interessanteste; sygelig Hjemvee kjender jeg ikke til, men aldrig har jeg efter nogen Udflugt, tnkt med mere Tilfredshed, end denne Gang, paa at komme hjem, gjre mig det hyggeligt, leve med mine Venner og see at udrette noget som Digter i den korte Tid jeg rimeligviis endnu har tilbage. Til den anden April bliver jeg, som De veed, 58 Aar, jeg kan altsaa ikke have mange Aaringer endnu. Saavidt jeg forstaaer af Breve ere nok ikke alle "Eventyr og Historier" udkomne til denne Juul, men kun Halvdelen; ere de andre ikke trykte? Naar tnker De at Resten flger? Skulle vi nu ikke snart begynde at see os om efter en Kunstner der kunde fortstte Petersens Virksomhed, at der ogsaa kom Billeder til alle de senere fulgte "Eventyr og Historier". Hils Deres Kone, Deres Moder, Sster og Svigerinde, lad mig vide lidt hvorledes De Alle have det og ryst den literaire Nyheds Pose ud i det Brev jeg venter fra Dem. Seer De Hr Delbanco da siig ham at han snart skal faae Brev fra mig. Jeg lgger her i Brevet et lille beskrevet Blad, vil De ikke nok efter Udskriften lade det besrge. Etatsraad Collin med Kone og Datter ere endnu i Rom og have der bedre Veir end vi havde det siden vi naaede Madrid, vi haabe at trffe sammen med dem i Paris, paa Gjennemreise; frst i Mai tnker jeg at vre i Danmark, og vil da anvende Sommeren til at gjennemarbejde Meget som nu kun er svagt antydet paa Papiret. Og nu lev vel, kjre Ven, gid at vi maa mdes sunde og glade i en, Fredens Tid og De vil bevare Deres Venskab for mig, som jeg mit for Dem.

Af ganske Hjerte

Deres hengivne

H.C. Andersen

E. S. Glem ikke at hilse Hr Mller

[Langs kanten:] NB Dette Brev er, naturligvis, alene for Dem.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 31-32)