Dato: 16. december 1862
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

414. Fra Henriette og E. Collin.

Rom 16de Decbr [1862]

Kjere Andersen!

I Morges modtog jeg et lille og temmelig utaalmodigt Brev fra Dem og i Middags et stort og lang[t] elskvrdigere.–Jeg har upaatvivlelig skrevet 3 Gange saa mange Linier til Dem som De til mig siden vi skildtes, men det forstaar sig, naar man skal gaa efter det Vsentlige ved Linier'ndash;nemlig deres Indhold, saa maa der regnes 10 af mine paa 2 af Deres!!!–See det var nu ganske pnt sagt, men De skal dog hre min Hjertes Mening og den er at jeg ikke kan begribe at De og Jonas kan tvivle om at vi skrive og at det er den slette Postgang i de halvcivilliserede Lande hvori vi leve, som er Skyld i at Brevene enten slet ikke komme eller altfor seent.–Dette Brev er det 7de som vi afsende fra Rom hvor vi endnu ikke have vret i 2 Maaneder, jeg synes det er ret antageligt kjere Andersen'ndash;I disse 7 har vret adskillige Indlg til Dem, altsaa quantitativt har De Intet til gode hos mig af det som Pen og Blk kan give.–Min sde Jonas opgiver os bestemte adresser, men leder i ganske andre Byer efter Breve, dette er ogsaa utilladeligt for en saa bereist ung Mand som han'ndash;Vil De sige dette til ham saa slipper jeg for at sknde paa ham derfor.–For at faa alle Forretninger strax afgjort vil jeg ogsaa bede Dem og Jonas opgive mig Antallet af de Photographier som Bissen har kjbt for Dem da han selv kun erindre[r] at de kostede 1 Paoli Stykket, men ikke veed hvormange han kjbte'ndash;6 eller 12.–Vi glde os meget til Deres samlede Portraitter.

De vil hre noget om hvad der mest har opfyldt mig her [i] Rom og det er et stort Sprgsmaal, thi jeg fristes til at sige som Brn naar man sprger dem om de holde mest af deres Fader eller Moder Jeg holder mest af dem begge to'ndash;! Naturen, er langt smukkere end jeg havde tnkt mig og Monte Pinchio hvor man endnu gaar imellem blomstrende Rosenhkker og det Grnneste Grnt, er aldeles henrivende'ndash;Villa Doria Pamphili, hvor vi igaar plukkede mange Foraarsblomster paa de lysegrnne Enge og gik i det varme Solskin, i de grandiose Alleer af den vldige Sten Eg og mellem de stolte Pinier saae ud over den deilige Campagne til de Snedkte Alper'ndash;Aa Andersen! Jeg vil ofte lnges efter Sydens velsignede Clima og uforlignelige Luft.–Al denne Skjnhed have vi her i Decbr Maaned, medens vort elskede Fdreland ligger i Kulde og Taage og Storm.–Jeg tror at der er saa smukt hjemme som nogetsteds i Verden, men Luft og Lys og Varme, disse 3 Livsnydelser er saa sparsomt skjnket os, at man bliver ganske vemodig ved Sammenligningen.–Paa Gallerier og Samlinger have vi endnu kun vret meget lidet da jeg i de 3 frste Uger var daarlig, saa blev Edvard det og saa kom der en periode hvor vi fandt Veirct Alt for Godt til de Nydelser som ere under Tag, og saa kjrte vi meget ofte toure udenfor Byen i de varme Middagstimer.–Kirkerne er af strst Betydning for mig og jeg bliver aldrig trt af dem at sige Dem hvilken af dem jeg holder mest af er mig umuelig, jeg er henrykt over mange og seer med Glde paa de Fleste'ndash;Til at tale om den Maade hvorpaa man dyrker Gud i disse hans Huse, er her jo ikke Stedet.–

Vi ere nu en skjn Hoben Skandinaver samlede og Tonen er ret gemytlig, Dansk er langt det Overveiende og jeg er meget forniet over den sidst ankomne Landsmand Bergse, samme er ret flink men har dog kun Eet ie at see med og det er noget knapt i Rom hvor man helst maatte haves 1000,–Pepo ligger endnu og kravler om paa spanske Trappe, han en kel Tigger som slet ikke vkker Medlidenhed'ndash;isr da der siges at han nu samler paa Udstyr til sin 3die Datter.–I Bjergene have vi ikke vret'ndash;(kun Frascati have vi besgt) og haabe paa at kunne komme der i Februar naar Dagene ere lidt lngere og Luften lidt Foraarsagtig.–Om vor Hjemreise har Edvard udtalt sig noget i det sidste Brev, at vi ikke tffes i Paris synes altsaa afgjort da vi jo blive her om Gud vil, til Midten af Februar.

Louise vil ogsaa have lidt Plads i dette Brev, og jeg har endnu en stor Post at besrge til Danmark. Lev vel kjere Andersen Gldelig Nytaar det nsker Dem af Hjertet

Deres

Jette C.

Jeg vil forekomme Louise med at tage Plads for nogle Linier. Jeg forudseer altsaa, at vi ikke trffe sammen i Paris, da De neppe vil blive der til vores Ankomst. Saa maae vi glde os til at sees i Fred og Ro hjemme. Naar man hjemmefra har skrevet, at jeg har det fuldstndig godt her, (hvilket Jonas anfrer), da er det en velmeent Usandhed, thi baade er jeg nervs og mavesvag, og tillige lider jeg af Mangel paa Beskftigelse. Jeg haaber, at De vil have meget Udbytte af denne Reise, uagtet Madrid, som det synes, ikke er faldet ud efter nske. At de Danske der, som jeg maa antage af Deres Brev, ere saa ganske bervede diplomatisk Understttelse, er et strkt Stykke. Skulde De i Bordeaux trffe sammen med den unge Kirstein, som har vret i Huset hos den nu afdde Onkel i Kjbenhavn, saa hils ham fra mig. Jeg har idag besgt Liszt (som opholder sig her) jeg bragte ham en Hilsen fra Dem (en tilladelig Lgn) og blev meget venligt modtaget; jeg skal naturligviis hilse Dem. Han talte med megen Interesse om sit Ophold i Kjbenhavn; han lader ikke til at huske andre Danske end Dem, Chr. 8, Orla Lehmann, Hartmann og Gade. Nu er Pladsen vk. Gldeligt Nytaar.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost