Dato: 1. november 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Just Mathias Thiele
Sprog: dansk.

Gibraltar den 1ste Nov: 1862

Kjre Ven!
Det er netop i Dag en Maaned siden at jeg i Malaga modtog deres inderligt velkomne Brev; tak derfor! nu faaer De igjen en Skrivelse og det fra Europa saa syd paa, den kan skrives; jeg er, som Overskriften viser paa engelsk Grund i det spanske Land, jeg har tt ud for mig de mrkeblaae afrikanske Bjerge og haaber om Gud vil, i morgen ved denne Tid er ovre i Tanger hvor jeg med min Reisekammerat er indbudt af den engelske General-Konsul at boe i hans Huus. Hr Hay er tillige dansk Konsul og gift med Frken Carstensen fra Kjbenhavn saa at jeg vist der vil finde et hyggeligt Hjem de Dage jeg tumler mig der. Mit forrige Brev fik De nok fra Barcelona, senere har jeg besgt Valencia, Alicante og Murcia, hvis omegn i Natur-Skjnhed overgaar Alt hvad jeg fr har seet; den prgtigste / Palmeskov lftede sig, Markerne var et Vildnis af Aloer og Cacter, Sligt har jeg ikke seet hverken i Syd-Italien eller paa Sicilien, vel er Naturen riig rundt om Malaga, isr i Haver, men Intet her overvldte mig som Egnen om Murcia og Skuet der af de maleriskkldte Mennesker. Zigeunere vare her fuld op af; dog i Malaga saae jeg Een med nordisk blaa ine og ravnesort Haar, det var et deiligt Syn. Opholdet i Granada just paa den Tid Dronningen var her, blev utroligt dyrt, langt dyrere end min Kasse tillader, jeg maa i det mindste nu forkorte Reisen paa et Par Uger, for at bringe Ligevgt, men jeg havde ogsaa andre Fortrdeligheder i Maurernes gamle By; en lille Guldkjde hvorpaa jeg havde (i Smaat), alle mine Ordner, og mellem disse "en Nordstjerne" ehlenschlger havde baaret og givet mig, forsvandt, jeg faaer / den aldrig igjen og har vret meget bedrvet derover; dernst blev baade Collin og jeg slie da vi vare flttede op paa Alhambra; han er nu aldeles vel, jeg skranter lidt. I Malaga saae jeg en betydelig Tyrefgtning, en endnu strre blev givet i Granada under Festlighederne der, men det er et raat, hsligt Skuespil. Een Tyr rev 28 Heste ihjel, Hornene gik ind i Bryst, Bag eller Side, Indvoldene slbtes hen af Jorden, de drbte Dyr laae som Aadsler paa Arena, men snart ville disse Forlystelser blive afskaffede, hele denne dannede Deel af Folket er imod Tyrefgtningen. - Det er ganske Egent at komme fra de spanske Byer midt ind i engelsk Komfort, engelsk Sprog, hele det for os Nordboer Beslgtede og Hyggelige som Engelnderne have; her i Gibraltar forekommer det mig som om jeg var mere hjemme end i det spanske Land og dog er Naturen saa aldeles tropisk, de forunderligt blandede Blomster, / de hngende Pebertrer, denne overvldende Fylde af Aloer og Cactus og endelig den varme Sol nu i November, alt dette mlder om Gjenbo-Kysten til Africa. Det er utroligt alt hvad denne Klippe rumme: igaar kjrte Collin og jeg en Tour omkring den (eller for en Deel oppe paa den); vi tog frste Vei ud af de trykkende Fstningvrker, hen ad snvre slyngede Veie ud paa den flade Landtunge der forbinder Klippen Gibraltar med det franske Hiland, Alt var udbrndt og trt kun et Par Aloer med favnehne blomstrende Stngler lftede sig ved Veien, vi kjrte hen til den nrmeste lille spanske grndseBy, vendte saa om og tog Vei over Muren!, "kjrte paa Volden" vilde vi sige hos os hjemme, og kom nu ud i en heel have-Natur, en stor Promenade med den Pinje begroede Klippe paa den ene Side og Havet paa den anden. Denne Promenade forbinder to Byer, den nordligste det saakaldte Gibraltar, det sydligste den By Engelnderne kalde "Syd", og Spanierne "Europa". Vi forlod tilsidst vor Vogn, steeg hit op paa de graae / forvittrede Klipper; dybt under os slog Brndingen ind i dybe Huler, Sefuglene fli der ud og ind, Vandet var saa mrkeblaat, og Bjergene ved Ceuta lftede sig med saa skarpe Konturer at man saae hver Bining, hver Spidse. Vilde Agurger voxte hen over Klippen, her var en forunderlig Eensomhed. I Dag have vi vret oppe i Gallerierne, seet de forbausende Klippesprngninger, jeg maatte imidlertid efter at disse vare seete vende alene om, da jeg flte mig saa angrebet, Collin og vor danske Consul ere stegen op til det gamle mauriske Taarn og endnu ikke vendte tilbage, imidlertid sidder jeg her og lader Pennen lbe, (De maa endelig ikke lade dette Lb trykke!). Brevet vil jeg slutte og afsende fra afrikansk Jordbund; om Gud vil er jeg der imorgen og fr den 9de kunne vi derfor ikke finde Leilighed til Cadiz, uden at vi vende her tilbage til Gibraltar hvorfra saa godt som dagligt gaae Dampskibe. - /

Tanger den 3 October. 1862.

Nu er jeg i Africa, i Storkens Land og hvor Lverne gaae paa fire been, ja de vove sig endogsaa en enkelt Gang, rimeligvis som vildfarende herop til Nordkysten; her ved Landstedet hos Sir John Drummond Hay har for en Deel Aar siden i det mindste Een viist sig. Men jeg begynder ikke med Begyndelsen og det skulde jeg. Igaar morges tog Jonas Collin og jeg fra Gibraltar og Klokken eet om Middagen var vi ved Tanger hvor Maurerne vadede ud i Vandet og slbte os og vort Ti, alt paa deres Nakker, under Skrig og Raab i Land; mit Brev der mldte vor Ankomst var ikke indtruffet, vi maatte altsaa selv prve hele denne voldsomme Overvlden den fremmede har at prve ved at komme i Land paa de barbariske Kyster. Vi fandt i Hr Drummond=Hays Hotel hans Secretair der sagde os hvor / velkomne vi vare men at hele Familien endnu var paa Landet; snart blev imidlertid hentet Muulsler og at Ride ud i Bjergene til vort nye Hjem begyndte, det var magelst interesant, Intet i Spanien har i den Grad opfyldt mig som Naturen her, som disse brogetkldte halvvilde Mennesker at see til. Klokken tre naaede vi Landstedet der har en stor Have og fra mine Vinduer seer jeg hele Gibraltarstrdet og dernst ud i det store rullende Atlanterhav. Collin og jeg have tilfulde Indtrykket af at vi ere velkomne og leve i engelsk Comfort midt i denne vilde store Natur. Fru Hay taler dansk med os, hendes Mand. Fransk med Collin og Engelsk med mig, dette sidste Sprog falder mig lettest og det er underligt naar jeg skal bruge det, falde Ordene som fra Himlen ned til mig, man forstaaer mig og jeg ligesaa hvad der siges mig; paa Torsdag tage vi alle ind til Tanger, da er der / stort Markede, Folk fra det Indre af Landet komme med Deres Varer. Dette mit Brev er naturligviis kun skrevet for Dem og Deres, jeg lader Pennen lbe som den vil, Ordene falde som de kunne. Hils kjrligt Deres Kone og Brn, lad deres lille Datter ogsaa faae dette Brev til at lses af Frken rsted, at hun og hendes Moder kunne vide hvorledes jeg har det i "en anden Verden." Lad mig i Sevilla finde Brev fra Dem, sendt der til dansk Konsul, men udst det ikke for lnge med at skrive. Bring Excellensen Tillisch min Hilsen ligesom Hr Scharff og Eckard; i Granada fik jeg Brev fra dem begge og har skrevet igjen. Seer De Drewsens da hils! i &Dagbladene" lste jeg forleden ovre i Gibraltar og er altsaa med selv i Theater Repertoire. Gid at De, om kun en Timestid var her og saae denne yppige Hede=Natur, med Lyngblomster, Viftepalmer, blomstrende Myrter rundtom. I dag er Solen deilig varm, i Nat var Luften kold da frs jeg under to Uldtpper. Lev vel!

hjerteligst

H.C.Andersen.

(Venstre margin:) et Par Ord lgger jeg ved til Etatsraaden.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus