Dato: 9. september 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Just Mathias Thiele
Sprog: dansk.

Barcelona den 9 Sept 1862.

Kjære Ven!
Nu har jeg allerede været et Par Dage i Barcelona, herfra skal De og Deres Kone have dette Brev rigt paa Hilsener til Deres Børn og vore fælles Venner. En Maaned var jeg og Jonas Collins sammen med hans Forældre og Søster dels i Brunnen deels i Interlaken og Montreux, velsignet Veir fulgte os; vi besøgte Giessbach, Grindelwald & og det hele Ophold gjorde især Etatsraad Collin godt, han blev opfrisket og forynget, for Øieblikket er han vist i Neapel, vi have i Dag hørt fra ham i Genua. Endnu er Spanien ikke stort forskjelligt fra syd Frankerige og de mange glimrende Boutikker her paa Rambla giver denne Udseende af en livlig Pariser Boulevarde; Veien var heller ikke besværlig og vi havde jo Jernbane fra Gerona, men paa Hovedveien maatte vi flere Steder kjøre over dybe / rivende Strømme, saa Vandet gik ind i Vognen. Collin og jeg boe paa Rambla i Fonda del oriente, hvor vi fra vore Balconer, hvor vi ryge vor Cigar, jeg maa tilføie, at jeg ei finder stor Behag i Cigar-Rygningen, saa vi ned paa de mange promenerende Damer der i sorte Mantiller og med bevægelige Vifter bevæge sig op og ned under de høie Plataner; Maaneskinnet her er aldeles fortryllende, saaledes saa jeg det ikke Italien, kun paa Middelhavet nede ved Malta kjendte jeg Sligt! Theatrene ere desværre lukkede, men Folkelivet om Aftenen erstatter mig Savnet af Operaen. Herfra reise vi, om Gud vi, "til Valencia!" Reisen er nok lidt mere besværlig end naar man gjør den med den weberske Musik i Preciosa. En Deel Besværligheder vente os vel paa denne større Reise gjennem hele Landet, maa vi kun, min Reisekammerat og jeg, blive ved / Sundhed og Humeur, mit er Gud ske Lov let bevægeligt, hans noget tungt, han hører ikke til de glade og det bedrøver mig, men det bliver nu ikke anderledes! - - Hr Schjerbech en Broder til Billedhuggeren er os til megen Gavn og utrættelig i et Humeur. Glæd mig med et Brev, De skal ikke frankere det, alle Breve hjemme fra maa dog igjen betales her; send mig det til min Banquier Wunderlich & Priesz i Malaga. Seer De Fru Conferetsraadinde Kock da hils hende og siig at Brev fra hende har jeg idag modtaget her, det er det eneste endnu hjemmefra. Lad mig vide om der tænkes paa at Dinorah skal opføres og naar, jeg faaer maaskee i den Anledning at bede Dem om Eet og Andet. Deres Svoger og hans Brud maa De hilse ligesom ogsaa Excellensen Tillisch og mine unge Venner Scharff og Eckard, jeg nævner disse tre sammen og tillader mig endnu at tilføie Høedt, da alle disse Herrer jo sees i Theatret. Nu lev hjertelig vel! Deres hengivne H.C.Andersen

Til
Hr Etatsraad Thiele
Ridder af Danebrogen &
boer paa Charlottenborg,Kongens
Ny torv
Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm