Dato: 14. august 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Bern 14 August 1862.

Kjære Fru Scavenius!

Nu har jeg allerede været fjorten Dage i Schweitz og bliver her vel endnu ligesaa længe før jeg gaaer ind i Frankerige og søger til Spanien; Varmen er overordentligt stærk og jeg har, fra jeg forlod Danmark kun har faaet to Regn-Dage, nemlig i Interlaken; der, saa nær Gletscherne og de besneede Bjerge var det de to Dage temmeligt kjøligt. Jeg begyndte da min Udreise, som De veed, med at overvære Festen i Flensborg, der var smuk og gribende; Løven tager sig herlig ud; I tre Dage naaede jeg, med min unge Reisekammerat Collin, Schweitz, hvor vi i Brunnen traf sammen med hans Forældre og Søster, siden den Tid have vi fulgtes ad; vi lagte Veien over Brunig til Brientz og Interlaken, hvorfra vi besøgte Güssbach, Interlachen &. Igaar kom vi her til Bern, hvor vi boe i det prægtige Bernerhoff og have en henrivende Udsigt fra vore Vinduer; hele den besneede Alpekjæde ligger i det varme Sollys. Jeg har i Formiddags besøgt Baggesens Søn, det vil sige, Sønnen af Digteren, der er Præst her ved Domkirken og er en Søn af Sophie Haller, altsaa ogsaa et Digterbarn. Fra Danmark har jeg endnu ikke modtaget et eneste Brev, mine Venner ere ikke meget skrivende; fra Udlandet derimod har jeg faaet Brev, saaledes fra London, at Fru Jerichaus Billede, hvorpaa jeg sidder og læser for et sygt Barn, vækker opmærksomhed; Fru Serre har ogsaa skrevet mig til, men hun er trist, idet Major Serre er kommet endnu mindre vel fra Badet i Schwarzwald. Meget længes jeg nu efter at høre hvorledes det staaer til paa Basnæs; hvorledes de Alle der have det. Otto tilbringer vel sin Ferie i Hjemmet, Frøken Luzia er glad og vel, Miss Dunloup gjør endnu sine Morgenvandringer og Lordi bevarer sin medfødte Elskværdighed. Én af de Alperoser jeg plukkede paa Basnæs og præssede har jeg sendt til Locle paa Jurabjergene med Tilføiende hvor den var fra og at de der kunne see hvorledes Alperoserne blomstre i Danmark. Gid at jeg, naar de igjen næste Aar blomstre der, maa være paa det kjære Sted, glad og sund, ligesom jeg ønsker at jeg maa blive der venligt i Alles Tanke. At jeg paa Udreisen ikke kom til Glorup, var ret kjedsommeligt, jeg havde saa gjerne seet Grevinden og den hele Kreds; naar De skriver vil De da bringe min Hilsen. General Oxholm mødte jeg i Flensborg, han var saa venlig at sige at han vilde anbefale mig til sin Familie i Sevilla, men jeg har aldeles ikke beholdt dennes Navn, maaskee jeg fra ham faaer et Kort, hvorpaa Navnet er opgivet, Deres Naade lægger det nok indeni et af de Breve jeg haaber at erholde fra Dem før jeg kommer til Sevilla; skriver De i Løbet af 14 Dage fra Dato, da beder jeg om at det, med fransk Udskrift, sendes til Montreux ved Genfersøen, skriver De senere da beder jeg om at det adresseres til vor danske Consul i Barcellona. Fra Fru Collin har jeg Hilsen til Deres Naade, hun og Datter føle sig særdeles tilfredse og Etatsraad Collin har overordentligt godt af Touren, det er som om den havde forynget ham. Det seer imidlertid saa bevægeligt ud i Italien at jeg næsten frygter at de ikke komme der! vil Deres Naade sende Grevinde Holstein og Wanda min hjerteligste Hilsen, fra Montreux skriver jeg hende til. Nu lev hjertelig vel! Deres naades taknemmelige hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus