Dato: 8. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Lerchenborg den 8 Juli 1862

Kjære Fru Scavenius!

Endnu engang inderlig, hjertelig Tak for de mange smukke Dage, der forundtes mig paa det kjære Basnæs; jeg følte mig tung om Hjertet ved at reise bort, Gud veed hvad der paa min lange Reise kan hænde, om jeg oftere seer Danmark og Vennerne der; jeg har en egen forstemt Tanke ved Reisen til Spanien, men derhen maa jeg nu, en høiere Magt driver mig. Tak og Velsignelse for alt Godt! Det blev da en regnfuld Reisedag og fra Slagelse til Kallundborg var en skrækkelige lang Vei i en fuldproppet, snever Diligense, jeg kom særdeles træt til Lerchenborg, hvor de paa det hjerteligste modtoge mig. Deres Naades hilsen bragte jeg, Brev, som der tænktes paa, fik jeg ikke med. Jeg har Gjenhilsener fra Grevinden og Greven. Han fortalte mig at min Ven Etatsraad Collin var herude paa Jagten og iforgaars havde det Uheld at glide og støde sig saaledes at den ene Fod var forstuvet og han i Løverdags var reist ind til Kjøbenhavn, om det nu vil have til Følge at Reisen til udlandet udsættes er Noget jeg er ængstelig for. Deres Naade veed at Collins vilde reise næste Fredag. Fra Photographen i Kjøbenhavn havde jeg en lille Pakke Portrætter af mig, jeg har lovet Jomfru Skou eet, jeg lægger det her i Brevet, vil Deres Naade være saa god at give hende samme. Fra Fru Neergaard har jeg faaet Indbydelse til Vielsen, der finder sted Fredag Kl. 11 i Vartoukirke, jeg har strax takket og svaret at jeg ikke kan komme. Hvilken Bestemmelse har Miss Dunloup nu taget? Jeg mener hun tager ikke ind til Vielsen. Naar Deres Naade skriver til Otto, vil De da hilse fra mig, ligeledes tillader jeg mig at hilse Frøken Wiehe og hendes Moder. Dersom Deres Naade glæder mig med Brev til Lerchenborg, da er jeg her til Løverdag, senere er jeg til Tirsdag Aften i Roskilde, Brevet sendes til Professor Hartmann, og efter den 16 er jeg i Hotel d’Angleterre i Kjøbenhavn, men senere, gaae indtil videre, Breve til Brunnen ved Vierwaldstadtersee i Schweiz, poste restante, derude, langt fra Hjemmet, vil jeg være lykkelig ved at høre hjemme fra. Nu Lev hjertelig vel! deres Naade, Frøken Luzia og Miss Dunloup min hjerteligste Tak og Hilsen. Deres taknemlig hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus