Dato: 29. juni 1862
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

398. Fra E. og Henriette Collin.

Den 18te Julii reiser jeg til Astrup hos Greve F. Lerche og vender hjem Søndag d. 6te; jeg gjør da mit Mulige for at fremskynde vor Afreise d. 11te eller 12te, da vi komme til at reise lidt langsomt gjennem Tydskland. Da jeg ikke veed, om vi sees inden den Tid, meldes kortelig: at Deres Penge?Affairer ere fuldstændigt ordnede saaledes:

a. Deres Sparekassebog beroer hos C. Boye, som udbetaler Dem deraf, hvad De vil have. Der staaer nu: 3270 R.

b. Privatbankens Direction er underrettet om, at den hos Boye efterhaanden modtager hvad De trækker paa Creditivet, som De faaer.

c. Reitzel'ndash;som jeg ikke har truffet personlig'ndash;harjeg skriftlig underrettet om Afleveringen af Honoraret til Boye.

d. Deres Gage bliver maanedlig indsat paa Deres Sparekassebog.

Jeg kan ikke indsee, at der nu kan være nogen Tvivl tilovers.–Deres Ordener og Juveler afleverer jeg til Boye.

For saavidt man kan lægge en Plan for en lang Kjøretour, har jeg, gaaende ud fra Muligheden af at reise Fredag-Efterm., lagt følgende:

Lørdag (12te) i Altona, hvor vi desværre maae blive til Kl. 5., saa vi først komme Kl. halvtolv om Aftenen til Hannover.

Søndag 13 i Hannover. (hvis der er noget godt i Operaen).

Mandag. 14. 5 Timers Kjørsel til Cassel.

Tirsdag og Onsdag 15. og 16. vil gaae til den 9 Timers Kjørsel til Frankfurt og Opholdet der.

Torsdag 17de til Heidelberg. Derfra vil Touren efter nærmere Skjøn blive at fordele over Basel paa Fredag og Lørdag, saa at vi Lørdag Efterm. eller: Søndag d. 20de ere i Zürich (Deres Optegnelse paa I Dag Mannheim?Zürich, der maa være c. 50 Miil, anseer jeg for en Umulighed).

Til Ophold i Zürich, Ragatz, Einsiedeln og Reise til Brunnen tør jeg ikke regne mindre end 6 Dage, og troer jeg saaledes, at vi d. 26de el. 27de Julii komme til Brunnen, maaskee 1 à 2 Dage senere; længere behøver nu ingen Plan at lægges.

Da De, som jeg hører, d. 4 Julii gaaer til Lerchenborg, er det bedst, at De derfra skriver til mig til Kjøbenhavn, hvad De maatte have at bemærke. Thi til Astrup finde Brevene ikke let Vei.

29 Junii 1862.

Deres

E. Collin.

Kjere Andersen Af Edvard veed De nu vor Reiseplan'ndash;Gud give at Intet Uheld skal hindre dens Udførelse.

Jeg skal nok pakke Jonæ Kuffert inden vi reise og naar vi saa sees!!!– jo det skal blive en Glæde.–Gid vi sadde i Brunnen'ndash;den Tid som nu er tilbage er slet ikke rar og jeg gaar bestandig med beklemt Hjerte og gruet for det Øieblik der skal skille os, for saa lang Tid, fra saamange Kjere Venner og et lykkeligt Hjem.

–Hvad jeg kan gjøre for at komme afsted den 11'ndash;12 skal jeg vistnok, men jeg har bestandig en sygelig Følelse af at der aldrig kan blive noget af hele Reisen'ndash;det forekommer mig saa Uoverkommelig Stort.–

Edvard seer idag meget daarlig ud og har det ikke godt'ndash;gid vi kun vare afsted . . .

Farvel kjere Andersen'ndash;Til vi sees!

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost