Dato: 18. juni 1862
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

396. Fra Henriette Collin.

Onsdag [18. Juni 1862]

Kjere Andersen Deres Taushed begynder at blive os noget ubegribelig og vi nske meget, ret snart at hre fra Dem'ndash;

De kan tro at Kjbenhavn har vret i Bevgelse i den sidste Uge'ndash;om Alle offentlige Mder og Fester har Aviserne fortalt Dem, lad nu mig fortlle Dem lidt om den private Begeistring som ved denne Leilighed er steget til det hieste'ndash;Vores egne To'ndash;Magister Floderus og Student Stolpe, begge fra Upsala vare i enhvr Henseende hist elskvrdige og dannede Folk som gjorde os megen Glde, og det er en underlig Tomhed der flger efter saadanne Dage'ndash;Magistren som skal til Tyskland bliver endnu nogle Dage i Kjbenhavn'ndash;han er nogle og tredive Aar og givt'ndash;men ikke destomindre bliver han befunden temmelig uimodstaaelig!

Ved Afskeden igaar var der en saadan Blomsterregn over vore Gjster og en saadan Udvexling af Kort?Portraitter, Slifer etc. at jeg aldrig har seet noget lignende'ndash;naar der ikke var flere Blomster og et bedende Blik blev sendt op til et Vindue, saa fli der baade Handsker og Baand ud og Alt ledsaget af straalende ine og smilende Lber'ndash;der ligger dog noget dybere til Grund for denne Begeistring, end alminddig Gjstfrihed eller endnu almindeligere Flitation'ndash;som Engelnderne siger'ndash;og paa dette dybere'ndash;som Grundlag vil der i Tiden nok voxe noget Godt op for Danmark.–

Den svenske Minister Hamilton som den frste Dag havde stort Gilde af Skandinaver hos sig, havde det kjedelige Uheld at'ndash;midt under hans smukke og hjertelige Tale'ndash;faldt hans rigt besatte Bord sammen i Midten og begravede Alt hvad der stod paa det'ndash;Han skal have taget sig fortrffeligt i det og ieblikkeligt gjort en passende Vending i sin Tale.–Jeg haaber kjere Andersen at De har faaet de to Photographier som jeg i et Brev har sendt Dem for omtrent 8te Dage siden.

–I Familien er intet Nyt'ndash;Ingeborg har det godt i Norge'ndash;idag reiser Theodor Norske med Kone og Moder hjem.

Jonas har vret daarlig i al den Tid vi havde Gjster, men dog paa Frde fra Morgen til Aften og meget varm i Udvelsen af sine Vrtepligter.–

–Nu lakker det ad'ndash;Midt i Juli'ndash;og min Glde antager meer og meer en benauet Character'ndash;Gid vi sad i Brunnen kjere Andersen!

Nu haaber jeg ret snart at hre fra Dem og slutter med Min og Mines hjerteligste Hilsen Deres

Jette Collin.

[I Margen: ] Nu kom Theodor og sagde han havde faaet Brev fra Dem'ndash;det var jo rart!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost