Dato: 29. april 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 29 April 1862


Kjære Fru Scavenius!


Deiligt var det at faae Brev fra Deres Naade, jeg blev saa glad derved, men at De ikke har modtaget min Skrivelse til Milano, poste restante, er ret kjedeligt, jeg sendte den betids afsted; mit Brev maa have naaet derhen før Deres Naade kom der og at de ikke erholdt det er en Feil hos dem der har spurgt efter Breve poste restante eller de som skulle udlevere Brevene; Brevet vil altsaa blive liggende der, sende vi ikke Bud efter det.

Jeg længes særdeles efter at see og tale med Deres Naade og Frøken Luzia, at høre lidt om Opholdet i det smukke Nizza, men det vil nu skee naar jeg i Pindsen kommer til Basnæs; hvor Deres Naade jo forunder mig et Hjem hele tre Uger; jeg tager derimod med Glæde og Taknemlighed. Den første Juni; om Gud vil, indtræffer jeg med Diligensen fra Slagelse til Skjelskjør og tør jo haabe der at blive afhentet; naturligviis skriver jeg et Par Dage forud, at jeg kommer paa den og den Tid. Grev Holsteins ere saa venlige ogsaa at ville see mig nogle Dage hos sig, før jeg forlader Danmark, og da de selv, omtrent den 20de Juni reise til Føhr, tænker jeg paa at indrette mit Besøg saaledes at jeg her fra Kjøbenhavn, strax kommer til Basnæs, bliver der Pindsen over, gjør saa nogle Dages Visit paa Holsteinborg og vender igjen tilbage til Basnæs, dersom Deres Naade tillader mig at ordne det saaledes. Jeg gaaer senere til Christinelund og Lerchenborg, vender saa til Kjøbenhavn for endnu i Juli at flyve til Schweitz og være der med Collins før jeg gaaer ind i Spanien; jeg venter et smukt, digterisk Udbytte af denne Reise, men ogsaa megen Besværlighed.

Mine Eventyr og Historier bringe mig stadigt nye Glæder; forleden fik jeg fra New York det bekjendte Tidsskrift the national Qvarterly Review hvori mine Digtninger med stor Roes omtales og siges at finde den bedste Indgang hos det amerikanske Folk, men endnu betydeligere er det dog at i Indien slaae ogsaa mine Eventyr Rødder. Unge Hinduer have oversat en Deel af de meest bekjendte europæiske Skrifter og jeg nyder den Ære at være oversat med og forunderligt, mine Eventyr tiltale meest, særligt Historien om en Moder.

I forgaars fik jeg et langt brev fra Fru Serre i Dresden og hun udtaler sin særdeles Glæde over at have gjort Deres Naades Bekjendtskab.

I Pindsen kommer vel Otto hjem; jeg glæder mig til at see det kjære lille Menneske; det er ogsaa en lang Tid siden jeg samledes med dem Alle og det bliver maaskee endnu en længere Tid til vi mødes igjen. Hils Frøken Luzia og Miss Dunlop hjerteligt fra mig og er Deres Naade en Dag i Stemning til at skrive, da glæd mig med et Par Ord. Deres taknemlig hengivne


H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus