Dato: 2. april 1862
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

(2. April 1862).

Min kjære Professor!

Maatte mine Blomster bedre end jeg formaaer det have tilhvisket Dem alle de bedste Ønsker for Deres nye Leveaar, der har saa stor Betydning for saa mange mange Mennesker over den største Deel af Jorden! –

Hvor uheldigt at jeg korn en halv Time efterat De var gaaet ud; Holstein havde sagt at hvis jeg ikke var saa heldig at træffe Dem hjemme, saa maatte jeg ikke lægge hans Visitkort, »thi hvis blot jeg faaer Tid, saa maa jeg selv til ham«! – men saa kunde han dog ikke naae det. Og hvor kjedeligt at De ikke kom ind til os da vi paa Grund af Rigsraadet først seent spiste til Middag – og dette var Skyld i at berøve os Glæden af Deres kjære, ven­lige Besøg.

Baron Ørtzen78, Prindsesse Annas79 Cavaleer vil saa gjerne en­gang rigtig være sammen med Dem. Jeg har derfor lovet ham at bede Dem om dette kunde skee ved at de Herrer en Middag mødes hos os – og vilde nu spørge Dem om Mandag Kl. 5 convenerer Dem. Jeg haaber saa at samle Wanda og Frøken Bartholin dertil, – men først maa jeg udbede mig Deres Svar førend jeg sender Bud til de Andre!

Hjerteligst hengiven altid

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus