Dato: 20. december 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

388. Til E. Collin. [Koncept]

Kjbenhavn den 20de December 1861.

Trofaste kjre Ven!

Tak for det gamle Aar! i al dets Alvor for os begge to, har jeg, synes mig, vundet det at vre ligesom rykket Dem nrmere; De har vret saa hjertelig, saa trofast mod mig, Deres Kone saa inderlig god og i Louise og Jonas har jeg tilvisse unge trofaste Venner! Jeg kan ikke tage paa Landet uden endnu engang, gjennem disse Ord, at takke Dem. Hver Juul har De gldet mig med en lille Udsigt over mine Finantser, jeg kan da lgge Planer for det nye Aar, og De veed, hos mig at reise er at leve! jeg vil dertil have et Udbytte deraf og det troer jeg i det sidste Aar at have bragt i Skildringerne fra Skagen og nu senest fra Schweiz. (Ja, De har nok ikke endnu lst Iisjomfruen) Det er mig nu om at gjre hver Gang jeg flyver ud at jeg da kan bringe Noget hjem, men nu har jeg snart seet og besjunget de fleste Lande; kun . . . [Slutningen mangler ]

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjbenhavn den 20 December 1861

Trofaste, kjre Ven!

Idet jeg flyver ud paa Landet maa jeg her, med et Par ord, endnu engang takke Dem for det gamle Aar; i al dets Alvor for os begge, har jeg, synes mig, vundet det, at vre ligesom rykket nrmere til Dem.

Nu gaae vi ind i et nyt Aar, og man har Forventninger og Haab saa lnge man lever her, mit at leve, ved De, er at reise. De og Verden veed, at jeg altid fra Reisen har bragt et aandeligt Udbytte hjem, lige fra jeg gav "Improvisatoren, til "I Sverrig", paa "Skagen" og nu senest fra Schweiz, "Iisjomfruen" (den De nok endnu ikke har lst; jeg har saaledes stadigt i Tanke det aandelige Udbytte af reisen og dfor har den sin Plan. Var Danmark et rigt Land, burdet det bestemt aarligt lade mig reise, saalnge jeg holdt sammen, men det kan nu ikke Danmark, det har gjort hvad det kunde for mig, jeg maa nu selv see at hjlpe mig. Altsaa De seer at jeg, med Fornuftgrunde vil ud igjen! ved Reiselivet faaer jeg den Medea-Drik, der evig forynger, men nu kommer Sprgsmaalet om Kassens Staus. Hver Juul har De gldet mig med en Oversigt af mine Finantsers Tilstand, vil De ikke igjen, i denne kjre Juletid, udtale den for mig i et Brev (Holsteinborg per Skjelskjr.) De jeg skrev mit Testament opgav de min Formue til "omtrent 8000 Rdlr", jeg kan ikke stort have gjort Brud paa samme. Reisen til Rom tog jo Noget, men i al den Tid jeg var borte og til nu, har jeg ikke hvet af mit Aarlige, dernst har jeg jo snart Renter af Penge og endelig bragt Dem nogle hundrede Rdlr, saa at jeg maaskee tr tro at ved Aarets Udgang ere "Midlerne / omtrent som fr, at jeg nok tr sprge staae de under eller over 8000 Rdlr. -

Et af mig ubesgt land er Spanien, der maa jeg hen, besvrlig er nok Reisen og jeg vil ikke skjule at jeg har Angest for denne Reise, dels for at blive plyndret, dels da jeg ikke kan Sproget, met vil genere mig, men der er et Udbytte. Bedst vilde det jo vre at komme der sidst paa Aaret, (vi tale altid om nste Aar) og da at kunne blive hele Vinteren borte, altsaa en Reise paa sex Maaneder, men denne vil koste 2500 Rdlr, thi jeg vil ikke reise i Spanien uden at have Jonas med; den Sum lader sig maaskee ikke ieblikkelig stille sig til Raadighed naar jeg ikke gjerne tager mere end 1000 Rdlr fra Hovedkapitalen (8000 Rdlr antager vi); jeg tnkte derfor paa en ny Udgave af de samlede Skrifter, / og spurgte Reitzel hvor nr vi kunne tnke paa en saadan, den maatte altid indbinge mig en 5 a 6000 Rdlr og af disse tog jeg da strax med Glde de 2000 til Reise, de manglende 500 har jeg for et halvt Aar af Staten, saa var Alt i orden, men i det frste Aar er der ikke endnu at tnke paa en ny Udgave; af de 2000 Exemplarer er der endnu 500 tilbage, dog Udsigten er der jo dog. - Jeg er imidlertid nu 56 Aar, jeg tr ikke udstte det med at benytte min Bevgelighed; men har man ikke strax Raad til en strre Reise, saa tnker man paa en mindre, kan man ikke reise i sex Maaneder, saa reiser man i tre, og endelig maa Jonas Benytte Vinteren til sine Studier og De vil sige: han ikke saaledes kan flyve fra disse saa tager man Sommeren, Feriernes Tid, lempet efter Omstndighederne. Alt er jo endnu kun "Forhaabninger", men hvad synes Dem om de realiseredes saaledes at vi sidst i Juli / Jonas og jeg reiste til Paris, blev der en 10 a 12 Dage, gik saa til Pyrenerne og ind i Spanien, maaskee naaede ned til Valencia, blev en 4 a 6 Uger i det deilige Land og var her tilbage frst i November. Det var lidt over tre Maaneder og det vil koste omtrent 1500 Rdlr. Jeg tnker mig at Midlerne slaae der til og det er dette jeg vilde faae en rigtig glad Juul ved at vide. Jonas er Deres ene iesteen, skrev De engang til mig, De vil da nok kunde forstaae at man holder af ham, jeg vil vre saa usigelig lykkelig ved at see ham glad og ved at han vinder i Udvikling og Kundskab; jeg troer han holder af mig, paa sin Maade og han skal faae det saa godt jeg formaaer om gi igjen kunne flyve ud, men som sagt, endnu er det kun "Jule-Phantasier"!

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 80, 21-25)