Dato: 8. december 1861
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d 8 Decbr. 1861.

Kjre, gode Professor Andersen.

De maa da ikke bedmme min Paaskjnnelse af Deres kjre Brevs Indhold efter min Langsomhed til at besvare det. Nei De veed nok, at naar man bliver rigtig glad over Noget, saa er det ligesom om Hjertet var sprngefrdigt for ret hurtigt at meddele en saadan Glde til vore Kjreste. Og efter frst at have fremkaldt stor Jubel herhjemme, hvori min Mand den Kjre ogsaa havde sin Andeel om end mindre stiende endsom Ungdommen sendte jeg tilgiv mig hvis De ikke synes om det, men jeg maa jo skrifte correct Deres kjre Jeg kommer. til min sde Wanda. Imidlertid krydsedes denne Sendelse med et Brev fra hende herhjem hvori hun udtaler og forelgger til min Besvarelse et varmt nske for at tilbringe Julen i den Kreds i Ly af de moderlige, fyrstelige Vinger hvor hun nu fler sig saa lykkelig. Det vilde jo vre rigtig stygt egoistisk, naar jeg i mit Svar henpegede paa mit ja mit heele Huses Savn, men saa skjuler jeg mig bag den gode Ven! ved at gjre hende opmrksom paa at De egentlig er bedet paa hende. Jeg kjender jo Deres venskabsfulde Interesse for denne elskelige Sster og det er derfor San(d)hed at jeg rigtig har gldet mig til den Glde De gjensidig vilde have ved nu atter efter et Aars Forlb! at mdes paa Holsteinborg. Vi Andre have visseligen ikke gldet os mindre hver for sin egen Skyld (nei vi jeg da er endnu langt fra at vre engleagtig) men De kan vist godt forstaa at jeg ligesom maatte have denne sde Sster her, for at faae rigtig Mod til at bede Dem skjenke os alt det Herlige og Velsignede som Digteren H. C. Andersen medbringer hvor han kommer og bygger med sin Musa. Det forekommer mig derfor som et lille Bedrageri, dersom jeg ikke hurtigst meddeelte Dem denne Skuffelse imellem os sagt! idet jeg fuldkommen overlader til Dem Selv aabent at sige mig hvis dette forandrede Udseende her i vor lille Familiekreds ogsaa lader Dem foretrkke en Forandring for Deres Bestemmelse? Ja svar mig bitte ganske rligt, thi jeg holder Alt for Meget af Dem, til at jeg kunde nenne at nske at De kun af Troskab mod Deres Lfte, af Godhed for ikke at bedrve os skulde tilbringe en Uge paa et Sted hvor De ikke netop i de Dage helst var! Dog ligesaa sikkert som jeg beder Dem stoele paa denne Forsikkring, ligesaa vist er det ogsaa at jeg ikke saa let slipper Haabet, og altsaa har jeg kun det endnu at tilfie at Wandas Udebliven ikke kan forandre vor Taknemmelighed for og Glde over Deres Besg.

Det er min Hensigt om Gud vil paa Lverdag at tage med min Holstein til Byen for mine smaa Juleforberedelsers Skyld. Brnene fik i Dage ie paa Deres nye Bog, og Ulrik Adoiff var strax parat at tilegne sig denne lngselsfuldt ventede og ogsaa lovede Lsning men Mama var nok saa gesvindt og den gjemmes til hans Julebord, medens Fru Bartholin og jeg lse den i Skjul for Brnene. Den gode gamle Dame har vret hos mig i nogle Uger, medens Datteren er i Paris hos Roboredos. Vi beholdt hende . gjerne i Julen med, men kan det dog ikke paa Grund af den Castenschioldske Families Nrhed65. Hun var mine Forldres gamle Veninde og altsaa ogsaa min.

Jeg saae Fru Scavenius endnu et Par Gange forinden Afreisen. Stakkels Kone! i Bunden af Hjertet laae der en tung Steen: Veemod! Vor Herre give hendes Reise al mulig Medbr. At der Intet er i Veien for Befordringen hertil, det veed De nok forsaavidt at De kjender min Husbond rigtig.

Lev vel og Gud velsigne Dem!

Venskabelig hengiven.

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus