Dato: 29. november 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 29 Nov 1861.

Kjære Fru Scavenius!

Hjertelig Tak for Deres kjære Brev, det jeg for et Par Dage siden modtog, jeg vilde forud have skrevet for at takke for eet endnu tidligere, men jeg udsatte det Dag for Dag i den Tanke at jeg med Brevet kunde lade følge "de nye Eventyr og Historier", de vare satte til Trykningen, men Papiret manglede, Dag for Dag gik og blev til Uger, og saa da Bogen endelig kom maatte jeg i Dagens Travlhed lade den flyve alene, jeg tør tro at den er indtruffet og maaskee flyver med til det skjønne Nizza; ja det er en god Idee og Beslutning at flyve der hen fra det mørke Veir her oppe, bort fra Slud og Sneefog! jeg mister rigtignok derved at komme paa Landet i Julen, men min Tanke skal være hos Deres Naade og den kjære Frøken Luzia, jeg ved at De gaae i Solskin under Palmetræer og mellem blomstrende Roser. Jeg faaer Udvee ved at tænke paa det deilige Sted ved Middelhavet, det er jo kun 7 Maaneder siden jeg gik der. Ved Juletid skal Deres Naade faae Brev fra mig, jeg sender det Nizza poste restante. Lige i det jeg skriver dette her, kommer Postbudet og overrasker mig, glædeligt, med et Brev fra Frøken Luzia; det er uendeligt elskværdigt af hende! vil De udtale min Tak, nu skal hun faae Svar paa Brevet i Nizza. jeg skal fortælle deri alt hvad Jule-Ugen gav og giver. Det er deiligt at De flyver til det smukke foraarsfriske skjønne Sted ved det deilige Hav. De maa endelig lægge Hjemtouren derfra Via della Cornice, der løber fra Nizza til Genua, da har De Jernbanen til Mailand og Turin, over hvilken af disse to Byer De vil flyve mod Hjemmet. Min Adresse heroppe i Kjøbenhavn er og bliver Nyhavn Byens Side, No 67. Dem femte reise de og jeg faaer da kort efter Miss Dunlop at see, hun skal jo boe hos sin Moder. Megen Glæde har jeg af mine nye Eventyr og Historier, de optages, som det synes, med stor Venlighed og blive godt omtalte. Maaskee flyver jeg næste Vinter til Nizza og hjembringer da et Eventyr fra Middelhavets Brænding, hvor Kacterne gro, og hvor Foraaret har hjemme mens hos os de hvide Bier synge. Af et Brev fra Fru Serre seer jeg at Grevinde Moltke er indtruffet i Dresden. Stampes ere nok paa Reise til Livorno, det bliver et stille Vinter-Ophold, Livorno og Pisa forekommer mig at være de to af de kjedsommeligste Byer i Italien. Nu Gud bevare og ledsage Dem og deres unge, elskværdige Datter, han holde sin Haand over den kjære Otto og lade ved Hjemkomsten Glæde og Lykke lyse ind i den kjære Gaard ved Bæltets Vande. Jeg vil anbefale Deres Naade at tage med paa Reisen, som Læsning Hauchs nyeste lyriske Digte og Romanzer, disse ere deilige. Hjerteligst og taknemligst

H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus