Dato: 30. marts 1837
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredag Aften d: 30 Marts 1836209

Er De nu rask gode Andersen? Jeg haaber det! Paa sin Geburtsdag maae man ikke vre syg, den er jo en Gldesdag; gid De maae tilbringe Deres ret behagelig, vre rask, munter og elskvrdig, det Sidste vil jeg da isr nske for Deres Omgivelses Skyld; jeg troer ivrigt at det er meget svrt at vre elskvrdig paa sin Geburtsdag. Hvad mig angaaer, saa har jeg nu et srdeles Geni for denne Ting; hvem veed om De i saa Henseende staaer saa hjt som jeg. - Jeg tnker mig at De i denne Tid er fortvivlet over vort Klimat, og deri gjr jeg Dem Selskab. For 14 Dage siden fortalte Lica mig at der var store Knopper paa Martsviolerne, hun saae hver Dag til dem for at bringe mig de Frste, nu da den fle kolde Snee har kastet sit Liglagen over Jorden ere de nok ligesaa visne som de De engang sendte mig fra Paestum, og som jeg har gjemt som en Hilsen fra Syden, den eneste der formodentlig nogensinde bliver mig tildeel!

Tak for Meddelelserne af Deres Roman, de have ret interesseret mig at lse: hvad De har skrevet om vore Kirkegaardsgrave greb mig thi jeg mindes ret godt, at jeg som Barn, naar jeg hver Dag paa min Skolevei gik over dem tnkte hvor uhyggelig det maatte vre, at ligge under graae kolde Stene som alle Folk trampede saa lystigt hen over! - Nu er nok 3die Hefte af deres Eventyr udkomne210 , naar det kommer her til Byen glder jeg mig til at lse det for Brnene, de have som de fleste Brn en saa livlig Flelse og reen Smag for alt hvad der er smukt, at jeg holder ligesaameget paa deres Dom over den lille Bog som paa de fleste Voxnes. Paa Gldensteen har de i denne Tid svermet saaledes for Deres Eventyr at Grevinden og en Ritmester Lozau, som har vret paa Besg der have oversat de Fleste af dem paa Tydsk. Ritmesteren siger (hvad jeg dog ikke ret kan begribe) at han vilde have lst Improvisatoren med endnu strre Interesse end det har vret Tilfldet, naar han forud ved Eventyrene havde gjort Forfatterens Bekjendtskab! - Jeg har i mange Aar ikke seet Nogen der har interesseret mig som Grevinde Bernstorf, hun er saa ganske egen, har et smukt Ansigt en hj smuk Figur; men en meget skjdesls Holdning, er noget tunghr, temmelig lidenskabelig; men uendelig godmodig, meget dannet, og har Aand og Smag for al Konst, hun var her igaar i Byen for at hente Louise der har tilbragt Paasken hos os, Caroline fulgte nu med. - Paa Sndag skal Emil211 confirmeres, det er en god Dreng; men jeg troer ikke han har mere Aand end der behves til at holde Legemet ilive, han skal nu til Handelen. Fra Kirken gaaer jeg til Bedstemor hvor vi ved Bordet ville drikke Deres Skaal maaskee paa samme Tid som De takker for den hos Collins, De kan da i Tankerne ogsaa gjste os et jeblik; paa Mandag aflgge vi Alle vor Contravisit hos Dem, saa kommer De virkelig til at tractere med Chokolade eller Kaffe efter den lange kolde Reise som vi for deres Skyld paatage os.

Det vilde rigtignok vre herligt naar Sstrene og jeg kunne faae det Repertoir at see, som De har samlet for os, et Par smaae Forandringer vilde jeg imidlertid gjerne gjre deri, istdet for at see Waldemar to Gange, vilde jeg anstte Kennildworth, ikke som Fr. Bgel allene for Textens Skyld; men ogsaa for at hre Weises Musik til den. Jeg holder saa ubeskrivelig meget af Musik, Dands derimod, ja, tab nu ikke ganske Agtelsen for min Smag, kan De vente Dem andet af Faders Datter? Dands har jeg slet ingen Sands for, og en Ting endnu, skulde jeg have nogen Nydelse af det Hele maatte disse 6 Forestillinger vre fordeelte paa 4 Uger, thi i en Uge, at gaae hver Aften paa Comedie, troer jeg vilde gjre mig syg, thi hver Forestilling vilde frembringe en ny Spnding hos mig. - Det vilde ret vre mig en kjr Tanke engang igjen at besge Kjbenhavn, som yngre har jeg nsket saa meget, at mine Forldre maatte komme til at boe i Hovedstaden, nu nsker jeg det kun for Faders Skyld, jeg er overbevisst om, at det kjbenhavnske Liv i Lngden vilde behage mig lige saa lidt, som vort stille Liv her behager Dem. De Fleste ere dog langt mere Vanemennesker end de ville tilstaae!

- En af mine meest indgroede Ideer blev ellers forleden rystet lidt. Jeg har bestandig tnkt mig Opholdet (om Vinteren) i en Landsbyprstegaard som noget meget uhyggeligt og altid i Tankerne udstafferet den med de steenblicherske Figurer af: "O, hvor forandret!" Langfredag vare vi for frste Gang i Marslev hos Oncle Oldenborgs, hvor vi nsten bleve modtagede med Jubel, det er gode Mennesker, lykkelige Mennesker, derfor troer jeg ogsaa at deres Omgivelse i det lille Enkesde forekommer en saa hyggelig, de ere Begge saa godmodige, Tante meget livlig, en Frken Hegermann212 er der i Huset som ret er vakker, desuden en Jfr Bister saadan en lille nordisk Corinna som Holsteprisen(!), der skal sttes Skik paa, saa deres eneste Barn en lille opvakt Klods med to store rlige jne som jeg ret synes godt om213 , og endelig dennes Lrer en Candidat Smith214 som jeg for det Frste finder - mindre end taalelig. Jeg morede mig meget godt der! Dog - hvad jeg her fortller kan jo slet ikke underholde Dem, vil De ellers vide hvorfor mit Brev idag er endnu mindre interessant end sidst voulez vous? - det skal jeg sige Dem: For et Par Aar siden sagde Digteren Andersen en Dag i Tolderlund, at han kun sielden og ugierne skrev Breve da det dog i Grunden var at spilde sine gode Ideer, dengang vilde denne Oeconomi slet ikke ind i mit Hoved, og endnu mindre i mit Hjerte jeg syntes ikke at det kunde kaldes spildt hvad der modtages med Glde af ens Venner, og saaledes modtager jeg altid mine Venners Breve! - nu er jeg bleven klogere end dengang og har derfor iaften da jeg begyndte mit Brev lagt et Stykke Papir ved Siden, hvergang der nu falder mig en lidt mere end almindelig Idee ind sparer jeg den fra mit Epistel til Dem, og frer den over paa Papiret jeg vil samle dem alle til jeg nste Gang tilskriver Fr Lesse - jeg har imidlertid endnu ingen havt uden denne sidste der uheldigviis er kommen til at staae her; nu jeg faaer at trste mig med at jeg i alle Tilflde kun vil kunne give baade Dem og den kjre Fr Lesse hvad min jeblikkelige Flelse indgiver mig, for jeblikket er det en hjertelig Hilsen til hende, og en Bn til Dem om i Deres nste Brev at fortlle mig lidt om hendes Befindende.

Jeg har i disse Dage havt et Exemplar af C Baggers Digte som tilhrer ham selv og paa tredie Haand var kommen i mine Hnder. Der var mange Steder tilfjet skrevne Noticer og Smaaforandringer nsten ethvert af hans Digte tiltalte mig langt mere end Mllers og Herzes nogensinde have gjort, jeg troer Forfatteren kan sige med Marie Stuart "Jeg er bedre end mit Rygte! "her skal han leve meget stillere end i Kjbenh. og besrge sine Ting fortrinligt. Til Efteraaret har han fortalt en af vort Bekjendtere skal han have Bryllup215 ! - Kaja og Thabita Plum fra hvem jeg kan hilse Dem have bestemt en Reise til Kjbenh. i Foraaret den maae da skee til Ses da Kaja kun taaler Sereiser. - Den stakkels Betty Salomon har nsten uafladelig vret syg siden hun kom her til Byen, hun componerer ellers i denne Tid saa mange virkelig smukke Melodier for os, hun har nylig sat Musik til J[ ] Svanesang, dog troer jeg at den er en af de mindst hldige! Jeg har i Helligdagene havt travlt med adskillige Smaating med Broderier til min norske Tante216 , jeg har ogsaa arbeidet et Lesepult til Dem som jeg vil bede Dem ikke forsmaae, det var bestemt til den 2den April, men kommer jo rigtignok en Dag for seent, tag venligt imod det, det har gldet mig at sysle dermed ! -

Jeg skriver dette Brev Torsdag Aften, thi imorgen komme Oldenborgs herud og om Aftnen skal der, som Fr Petersdorph217 udtrykker sig, vre et stort Skrald (hvad vi kalde Selskab) hos Bedstemor. Lev nu vel gode Andersen Klokken er over 11 derfor slutter jeg, Alle hilse og lyknske Dem. - Lad nu Kaffen ikke koge over, klar den godt, eller tragt den hellere det er nemmere! vi medbringe en fortrffelig Appetit paa Mandag !

Mit Brev er bleven saa overgivent at det opvkker en ngstelig Flelse hos mig, De er jo dog rask? Skriv det snart til Deres ssterligt hengivne Henriette H.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost