Dato: 24. juli 1861
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

378. Fra Henriette Collin.

Onsdag 24 Juli [1861]

Kjere Andersen Tak for Brev af Jonas vil De erfare hvorledes vi herhjemme leve tunge og lange Dage ved den elskede Bedstefaders Sygeseng Vi have Alle kun Eet nske og Haab at han snart maa gaae ind til sin Herres Glde og jeg kan ikke tro Andet end at Dden kommer, men den har mange Krfter at overvinde og der vil maaskee gaae lngere Tid end man tnker sig mulig hos ham der er saa gammel. At De strax faaer Brev naar der er nogen Forandring behver jeg vel ikke at forsikkre Dem. Med Hensyn til Deres Leilighed saa vide vi jo af Erfaring at det er umuligt til 20 Rd at finde hvad De nsker paa et Sted hvor De tildeels dog ogsaa vil have nogen Forpleining og hvor De saa kommer hen vil der naturligvis vre noget iveren for Deres fuldstndige Tilfredshed, det er altsaa min hjertens Mening og Overbevisning at De hos Fru Anholm dog vil have det bedst og jeg har derfor sendt hende Deres Brev, jeg gik gjerne selv til hende og talte med hende derom, men det er mig bogstavelig talt umuligt at faa Tid dertil da Louise ogsaa er patient og jeg maa dele min Tid mellem hende, Amaliegade og hvad der bliver tilovers for min stakkels Mand som De vel kan vide ingenlunde har det hyggeligt eller godt i sit Hjem Gud skee lov at Alt ivrigt er Godt i Familien og at jeg selv er rask...

Jeg maa ile med at faae Brevet afsted, det var min Agt at vente til imorgen, men Edvard mener at det er bedst det gaaer af idag derfor tilgiv mig mit Hastvrks Arbeide Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost