Dato: 11. juli 1861
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

375. Fra Henriette Collin.

Torsdag 11te Juli [1861]

Kjere Andersen I dette ieblik modtog jeg Deres og Jonas Brev og iler med at besvare det paa Edvards Vegne da han er paa Astrup, hvad vil have seet af et Brev som han skrev Dem til den sidste Dag han var i Byen og som jeg fuldfrte, deri laae Eet fra Louise til Jonas'ndash;jeg haaber at Alt er rigtig modtaget'ndash;

Deres Betnkeligheder med Hensyn til Besget hos Serres troer jeg er fuldkommen ugrundede kjere Andersen, thi efter mine Erfaringer hverken hres eller tnkes paa Krig idetmindste veed jeg ikke det ringeste deraf og jeg lever jo dog ikke som Eremit, I Aviserne staaer ikke andet end hvad der altid staar og jeg tror ingenlunde at Stemningen mod Tyskland er vrre end den i de sidste 15 Aar har vret.–Jeg begriber ikke hvad der kan have bragt Dem denne Frygt og naar De strax paa egne og Jonas Vegne frabeder Dem alle politiske Discutioner saa indseer jeg ikke hvad der paa nogensomhelst Maade kunde genere Dem ved en Reise i Tyskland'ndash;Jeg vilde saa gjrne sende Dem mere competente Meninger end min stakkels Egen, men jeg veed ikke hvor jeg skal henvnde mig og jeg er desuden ganskevis paa at Alle Fornuftige ville sige ligesom jeg, jeg fortalte Bedstefader Deres ngstelse og han var ganske af min Mening.–De beder os om at skrive strax at De kan faa Brevet i Brunnen Hvor De bliver til den 13de, men det er idag den 11te Og det er altsaa umuligt da et Brev behver 3 a 4 Dage for at gaae til Dem, jeg lader altsaa dette gaae af imorgen til Mnchen.–

Med Bedstefader gaaer det fremdeles fremad, idag hrte jeg ham gaae og nynne og han gaaer undertiden 2 Gange om Dagen i Haven, han har altid Een af os hos sig Nat og Dag og jeg tror han er glad derved . . .–Farvel kjere Andersen

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost