Dato: 2. april 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 2den April 1861

Kjære Fru Scavenius !

Hjertelig Tak fordi De i Dag glædede mig med Brev og Hilsen fra Dem og deres paa det kjære Basnæs. Jeg har i Dag faaet deilige Sager, Statuetter, Bøger, Blomster, Breve og et Par per Telegraph; Middagen feiredes hos Etatsrsad Collins og Baron Stampe og Jonna Stampe vare med, viser bleve sungne og Alt var smukt og festligt. Paa Fredag = Formiddag gaaer jeg med den unge Collin fra Corsøer og i største Fart ned til Neufchatel hvor vi hvile een Dag, vi maa ile for at naae Rom for at kunne tilbringe en Maaned der før Varmen bliver for stærk, og da vi gaae over Marseille og ville til Lands derfra og til Genua, samt blive lidt i Nizza, er der ikke en Dag at give bort heroppe, ellers var jeg naturligviis jublende flyvet lidt forud til Basnæs, nu beder jeg om at maatte have dette til gode; allerede i August, vil Gud, er jeg her igjen og, ikke sandt, jeg er jo da velkommen! Brev fra mig faaer deres Naade fraRom, tidligere tør jeg ikke love det, men haaber da at have en Deel at fortælle. Hils Frøken Luzia, min kjære Ven Otto, ligesom Miss Dunloup og Miss Madden. Fru Neergaard som i Dag selv besøgte mig og forærede mig et deiligt og kostbart Album, talte med stor Venlighed just om Miss Dunloup og glædede sig særdeles til at see hende hos sig en kort Tid, naar deres Naade kom til Byen. Dronningen var saa naadig i Dag at sende mig sin Photographi, jeg har nu en smuk samling, men desværre ikke eet fra Basnæs. Nu, Gud glæde og velsigne dem alle der!

Hjerteligst og ærbødigst

H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus