Dato: 7. januar 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

København 7 Januar 1861 Kjære Fru Scavenius! Hjertelig Tak for deres Velvillie mod mig! Tak for hver Deeltagelse og Godhed for mig. Jeg er usigelig glad over "Basnæs" som Frøken Luzia forærede mig, jeg fik det heelt og holdent hjem, det staaer paa mit Bord foran mig og det er tidt som om jeg skulde see Een og Anden derude fra titte frem fra eet af Vinduerne. Vel var det imidlertid at jeg reiste Fredag og ikke Løverdag, thi da var jeg blevet siddende i Sneen mellem Ringsted og Sorø; saavidt jeg veed er endnu i Dag intet Tog i Fart. Det gik imidlertid langsommeligt ind; jeg indtraf først 3/4 7 her i Byen, men var aldeles ødelagt af Tandpine og Gigt i mit Hoved; jeg maatte strax gaae tilsengs næste Dag sende Byd efter Lægen da jeg havde stærk Feber; han bød mig at blive hjemme hele Løverdag; jeg sov ikke om Natten, men var dog saaledes at jeg, ved at tage mig sammen igaar kunde spise hos Collins; deres Naade ved at den var den gamle Excellenses Fødselsdag; jeg tog der hen og strax hjem tilsengs; endnu i Nat har jeg lidt meget men er dog betydeligt i Bedring; det ender med en Tandbyld. Den kolde Tour ind har især været mig slem. Med mine nye Værelser er jeg ikke utilfreds, men derimod med Opvartningen, det har jeg især prøvet ved syg at komme hjem. I Dag har jeg fra Stuttgart, Dresden og München faaet smukke Julegaver! det er saa kjærligt at Vennerne der Alle tænke paa mig. Den store Kunstner Kaulbach har sendt mig et herligt Kobberstik efter hans Billed til mit Eventyr Engelen. - Fra Genf har jeg faaet en fransk Udgave af mine sidste Eventyr. Gid at dette lille Brev finde Deres Naade ret vel og bestemt paa snart at komme herind. Hils den elskværdige Frøken Luzia, hun var saa deilig ungdomslivlig denne Gang, det gjorde saa vel! Otto prægtig som alletider, hils ham meget. Frøken Dunlup, ligesom Frøken Lutzow og Miss Madden mange Hilsener fra mig. Tør jeeg ogsaa bedee deres Naade at bringe mmig i venlig Erindring hos deres Svigersøn og hans ældste Søster. Jeg haaber at høre hvorledes Alt staaer til paa Basnæs og naar vi see Deres Naade her i Byen. Veiret maa der vist tages Hensyn til, thi det vil være en heel Fortræd at blive underveis og maaskee, gjennem høi Snee at søge Ly i et Bondehuus. Gud bevare og glæde Deres Naade i det nye Aar. Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus